لغات مشابه
to niche oneself : خود را در گوشه اى جا دادن ،در گوشه اى پنهان شدن

to night : امشب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: