لغات مشابه
to off negotiations : اعلان قطع گفتگو يا روابط کردن

to offend against any one : به کسى خلاف کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: