لغات مشابه
to open parliament : مجلس را گشودن ،مجلس را افتتاح کردن

to open the ball : اول رقصيدن ،پيش قدم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: