لغات مشابه
to overleap oneself : از مطلب پرت شدن ،زياد دور افتادن

to overlie infant : روى بچه اى افتادن و او را خفه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: