لغات مشابه
to overlie infant : روى بچه اى افتادن و او را خفه کردن

to overload stomach : پر خوردن ،تپاندن ،چپاندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: