لغات مشابه
to oversleep oneself : خواب ماندن ،پر خوابيدن

to overstrain oneself : زياد بخود فشار اوردن ،تقلاى زياد کردن ،خود را خسته کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: