لغات مشابه
to owe one a grudge : با کسى لج داشتن

to ownup : اشکارا خستو شدن ،اشکارا اعتراف کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: