لغات مشابه
to p my vow i give my hand : براى اينکه شما را از درستى قول خود مطمئن سازم به شما دست ميدهم

to p off a thing upon anyone : کسى را گول زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: