لغات مشابه
to p off a thing upon anyone : کسى را گول زدن

to p off a well : در چاهى را بستن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: