لغات مشابه
to p oneself before a person : پيش کسى بخاک افتادن ،پيش کسى روبزمين ماليدن

to p oneself of a suspicion : گناهان ماراپاک کن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: