لغات مشابه
to p oneself of a suspicion : گناهان ماراپاک کن

to p something with water : اب روى چيزى پاشيدن ،چيزيراخيس کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: