لغات مشابه
to p to the degree of m.a : به درجه M.A نائل شدن

to p up : پينه کردن ،وصله کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: