لغات مشابه
to p up the ears : گوشهاراتيزياراست کردن

to p with a task : درکارى پشت کارداشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: