لغات مشابه
to p with a task : درکارى پشت کارداشتن

to p with others in something : درچيزى باديگران شريک شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: