لغات مشابه
to p with others in something : درچيزى باديگران شريک شدن

to pace off : با گام شمارى جدا کردن ،با گام بردارى شمردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: