لغات مشابه
to pack off : روانه کردن ،بيرون کردن

to pad a sentence : جمله را با واژه هاى زيادى دراز کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی