لغات مشابه
to pad a sentence : جمله را با واژه هاى زيادى دراز کردن

to pad aroad : پياده رفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: