لغات مشابه
to pad aroad : پياده رفتن

to pad it : پياده رفتن ،بچاک زدن

to page up type : حروف چيده را صفخه بندى کردن

to paint adoor green : درى را رنگ سبز زدن ،رنگ سبز بدرى زدن

to paint out : بازدن رنگ پاک کردن

to paint the lily : چيز زيبارا ارايش مصنوعى کردن

to paint the town red : عربده کردن ،مستى کردن ،اشوب کردن

to pair off : جفت جفت گذاشتن ،دوبدوگذاشتن ،دوتادوتا( از ميان ) رفتن

to palm a card : برگى را در دست غيباندن

to palm off a thing on aperson : چيزيرا با تردستى بکسى رساندن يابراوتحميل کردن

to palm off as : قلمداد کردن

to panel a door : تنکه بدر گذاشتن

to panel a dress : جامه زنانه را با تيکه اى از رنگ ديگر اراستن

to panel a wall : ديوارى را تخته کوبى کردن

to pant for breath : بريده دم زدن ،نفس نفس زدن

to part the hair : فرق باز کردن ،فرق گذاشتن ،موى را از هم باز کردن

to part with freinds : دال براغاز کردن چيزى= از

to pass a dividend : سود سهام کسيرا باو اطلاع دادن ،سود کسى را درموقع خودندادن

to pass a resolution : مقر رداشتن

to pass a way : درگذشتن ،مردن ،نابود شدن

to pass by any one : از پهلوى کسى رد شدن

to pass by any thing : از پهلوى چيزى رد شدن ،چيزى رادرنظرانداختن ياچشم پوشيدن ،رعايت نکردن

to pass for : پذيرفته يا شناخته شدن بجاى ،قلمدادشدن بجاى

to pass go orrun current : معمولا مورد قبول واقع شدن

to pass in review : سان ديدن

to pass into silence : فراموش شدن ،مسکوت عنه ماندن

to pass muster : پذيرفته شدن ،در بازديد ارتش و مانند انها

to pass off : ازميان رفتن ،برگذارشدن ،گذشتن ،تاشدن ،بيرون رفتن ،خارج شدن

to pass off a counterfeit : چيز قلب يا سکه ناسره را بخرج دادن

to pass on : پيش رفتن ،در گذشتن ،امدن ،رخ دادن

to pass over : چشم پوشيدن از،صرف نظر کردن از،ناديده رد شدن از پهلو

to pass(or cross)the rubicon : سدى راشکستن ودل بدريازدن

to paste something with paper : کاغذ روى چيزى چسباندن

to paste up a playbill : اگهى نمايش بديوارزدن

to pat oneself on the back : ازکرده خودباليدن يا لاف زدن

to pat upon something : اهسته دست بر چيزى زدن

to patch up : تعمير کردن ،وصله کردن ،اصلاخ کردن ،خواباندن ،سرهم بندى کردن

to patent an invention : قانون ـ فقه : ثبت اختراع

to patrol a town : شهرى را گشت زدن ،براى پاسبانى دورشهر گشتن

to pattern out : ازروى نمونه درست کردن ،مطابق الگوياقالب طرح کردن ،نمونه شدن براى

to pause upon a word : روى واژه اى ايست کردن ،دراداى واژه اى معطل شدن

to pave the street with stone : خيابان را سنگ فرش کردن

to pave with bricks : اجر فرش کردن

to pay a : گوش دادن ،اعتناياتوجه کردن

to pay a visit to any one : کسيراملاقات کردن ،کسى راديدنى( ياديدن ) کردن ،ازکسى عيادت کردن

to pay a way : بيرون دادن ،باز کردن

to pay against receipt : در برابر رسيد پرداختن ،درمقابل رسيد دادن

to pay at addor even : بازى طاق يا جفت کردن

to pay away : بيرون دادن ،بازکردن

to pay back : پس دادن ،برگرداندن ،افزودن

to pay court : عرض بندى کردن

to pay down : نقدا دادن

to pay home : تلافى کامل کردن

to pay in : بحساب بانک گذاشتن

to pay in a : پيشکشى پرداختن ،بطور مساعده دادن

to pay off : تمام و کمال پرداختن ،تصفيه کردن ،مزديا حقوق کامل دادن ،بيرون دادن

to pay one out : با کسى برابر شدن

to pay out : خرج کردن ،دادن ،پاک کردن ،تصفيه کردن ،تنبيه کردن ،تلافى دراوردن

to pay the penalty of : بسزاى .... رسيدن

to pay tribute to : ستايش کردن

to pay up : حساب پس از افت را تصفيه کردن ،تمام و کمال پرداختن

to paynize wood : چوب را با محلول ويژه شيميايى اندون براى اينکه زودنپوسد

to peacock oneself vref : خود فروشى کردن ،خراميدن ،خودنمايى کردن

to peck a hole in : با نوک سوراخ کردن

to peck down a wall : ديوارى را با الت نوک تيزخراب کردن

to peg a stone : سنگ انداختن

to peg a way at some work : پيوسته درسرچيزى کارکردن

to peg down : بقاعده قانون در اوردن ،مقيد کردن

to peg out : ميخ اخر رابا گوى زدن و بازى رابپايان رساندن

to pelt some one with stones : سنگ بکسى پرت کردن ،باسنگ بکسى حمله کردن

to pension off : بازنشسته کردن ،متقاعد کردن

to pepper with stones : سنگ زدن ،سنگسار کردن

to perfection : بحد کمال ،کاملا

to perform a command : فرمانى را اجرا کردن

to perform a piece of music : ساز زدن ،قطعه موسيقى را درست درساز ادا کردن

to perfume oneself : عطزدن

to perjure oneself : سوگند شکنى کردن ،سوگند شکستن ،پيمان شکنى کردن ،نقض عهد کردن

to permit oneself : بخود اجازه دادن ،اجازه خواستن

to perpetrate a crime : گناه يا جنايتى را مرتکب شدن ،گناه کردن

to perplex a person : کسيرا گيج يا حيران کردن ،کسيرا سرگشته يا مبهوت کردن

to persuade in to an act : وادار بکارى کردن

to persuade oneself : متقاعد شدن

to pick a hole in : سوراخ کردن ،سوراخ کندن در،عيبجويى کردن از

to pick and choose : درسوا کردن چيزى سليقه زيادبخرج دادن

to pick at any one : از کسى عيبجويى کردن ،کسيراسرزنش يا استهزاکردن

to pick off : چيدن ،کندن ،يکى يکى باتير زدن ،تک تک انداختن

to pick on (or upon) : براى کارهاى دشواربرگزيدن ،بستوه اوردن ،عيب جويى کردن از

to pick out : جدا کردن ،سوا کردن ،برگزيدن ،باگوش پيدا کردن ،دريافتن

to pick over : بازرسى کردن و برگزيدن

to pick rags : کهنه برچينى کردن

to pick thanks (or a thank) : خود شيرينى کردن ،بوسيله سخن چينى

to pick to piece : پاره پاره کردن ،سخت موردانتقادوعيبجويى قراردادن

to pick up : برچيدن ،برداشتن ،سوار کردن ،فراگرفتن ،دوباره پيدا کردن

to pick up oneself : خودرا نگاه داشتن ،از افتادن خود جلوگيرى کردن

to pickle a rod for : گذاشتن ،اماده کردن

to picture to oneself : تصور کردن ،(پيش خود )مجسم کردن

to piece a garment : جامه اى را با تيکه بزرگتر کردن ،تيکه سر جامه اى دادن

to piece a rope : تيکه سر طناب دادن

to piece out : دراز( تر )کردن ،تيکه تيکه درست کردن

to piece together : بهم پيوستن

to pierce a mystery : وازى را دريافتن ،بکنه مطلبى پى بردن

to pigon anyone of a thing : چيزى رابافريب از کسى در کشيدن

to pile arms : چاتمه زدن

to pile up a ship : کشتى را بخاک نشاندن

to pile up or on the agony : شرح اندوه يا سختى اى رازيادترکردن

to pin up : بى بندى کردن

to pine for home : دلتنگى براى ميهن کردن ،ارزوى وطن کردن

to pinion a bird : نوک بال مرغ را چيدن

to pinion the arms of a person : کت کسيرا بستن

to pink out leather : چرم را براى زيبايى سوراخ سوراخ کردن

to pipe up : زدن يا خواندن اغاز کردن

to pique oneself on something : چيزى باليدن

to pitch in : جدادست بکارشدن

to pitch into : زور اوردن به حمله کردن

to pitch upon something : چيزى را برگزيدن يا انتخاب کردن

to place in a good light : خوب نمايش دادن

to place money in the bank : پول در بانک گذاشتن( ياسپردن)

to plan a building : نقشه ساختمانى را کشيدن يا طرح کردن ،عمارتى راطرح ريزى کردن

to plane a way or down : بارنده صاف کردن

to plank down : اخ کردن ،اينه کردن

to plant down ther : اخ کردن ،پول نقد دادن ،اينه کردن

to plant oneself : جابگير شدن ،مستقرشدن

to plant out : از گلدان در اوردن ودرزمين کاشتن ،درفاصله هاى معين کاشتن

to plaster any one with praise : کسيرا زياد ستودن ،تعريف زيادبار کسى کردن

to play for love : سر هيچ بازى کردن ،تفريحى يا عشقى بازى کردن

to play (low)down on : با وسائل پست سو استفاده کردن

to play a good knife and fork : ازروى اشتهاخوراک خوردن ،خوب چيز خوردن

to play a gun on : در کردن ،خالى کردن

to play a joke on any one : با کسى شوخى کردن

to play a poor game : بدبازى کردن ،ناشى بودن ،مهارت نداشتن

to play a searchlight : انداختن

to play a trick on any one : بکسى حيله( يا حقه ) زدن ،باکسى شوخى کردن

to play a tune : اهنگى را ساز زدن

to play at : شرکت کردن در،داخل شدن در،خواهى نخواهى اقدام کردن

to play at chess : شطرنج بازى کردن

to play at d. : تخته نرد بازى کردن

to play away : ببازى گذرانيدن ،درقمارباختن

to play ball : توپ بازى کردن

to play booty : تبانى ياساخت وپاخت کردن

to play fair : مردانه و سر راست معامله کردن يا بازى کردن

to play false : حيله زدن ،خيانت کردن

to play fast and loose : بى ثباتى نشان دادن

to play first f. : ويولون اول ،پيش قدم بودن

to play foul : ناروزدن ،نامردى کردن

to play gooseberry : همراه دونفرعاشق ومعشوق راه افتادن وموى دماغ انهاشدن)

to play havoc among : ويران کردن ،غارت کردن ،چاپيدن

to play in or out : با نواختن ارغنون يا ساز ديگروارديا خارج کردن

to play it (low)on : با وسائل پست سو استفاده کردن از

to play marbles : مهره بازى کردن

to play not guilty : اقرار بگناه نکردن ،گناهى را منکرشدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

اسلام و بیمه
اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
روشهای تولید دیسک ترمز
اصول انبار داری
اصول انبارداری
پاورپوینت تولید انواع مخازن cng
اصول بازاریابی تلفنی
اصول علم اقتصاد 1
اصول کلی در اقتصاد
اصول و تنظیم وكنترل بودجه دولتی
پاورپوینت مراحل تولید پیستون
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
اقتصاد از نظر قرآن
اقتصاد ایران
اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌
اقتصاد خرد
اقتصاد شهر میانه
اقتصاد كلان
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها