لغات مشابه
to pad it : پياده رفتن ،بچاک زدن

to page up type : حروف چيده را صفخه بندى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: