لغات مشابه
to page up type : حروف چيده را صفخه بندى کردن

to paint adoor green : درى را رنگ سبز زدن ،رنگ سبز بدرى زدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: