لغات مشابه
to paint the lily : چيز زيبارا ارايش مصنوعى کردن

to paint the town red : عربده کردن ،مستى کردن ،اشوب کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: