لغات مشابه
to palm a card : برگى را در دست غيباندن

to palm off a thing on aperson : چيزيرا با تردستى بکسى رساندن يابراوتحميل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: