لغات مشابه
to palm off a thing on aperson : چيزيرا با تردستى بکسى رساندن يابراوتحميل کردن

to palm off as : قلمداد کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: