لغات مشابه
to panel a dress : جامه زنانه را با تيکه اى از رنگ ديگر اراستن

to panel a wall : ديوارى را تخته کوبى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: