لغات مشابه
to pass off : ازميان رفتن ،برگذارشدن ،گذشتن ،تاشدن ،بيرون رفتن ،خارج شدن

to pass off a counterfeit : چيز قلب يا سکه ناسره را بخرج دادن

to pass on : پيش رفتن ،در گذشتن ،امدن ،رخ دادن

to pass over : چشم پوشيدن از،صرف نظر کردن از،ناديده رد شدن از پهلو

to pass(or cross)the rubicon : سدى راشکستن ودل بدريازدن

to paste something with paper : کاغذ روى چيزى چسباندن

to paste up a playbill : اگهى نمايش بديوارزدن

to pat oneself on the back : ازکرده خودباليدن يا لاف زدن

to pat upon something : اهسته دست بر چيزى زدن

to patch up : تعمير کردن ،وصله کردن ،اصلاخ کردن ،خواباندن ،سرهم بندى کردن

to patent an invention : قانون ـ فقه : ثبت اختراع

to patrol a town : شهرى را گشت زدن ،براى پاسبانى دورشهر گشتن

to pattern out : ازروى نمونه درست کردن ،مطابق الگوياقالب طرح کردن ،نمونه شدن براى

to pause upon a word : روى واژه اى ايست کردن ،دراداى واژه اى معطل شدن

to pave the street with stone : خيابان را سنگ فرش کردن

to pave with bricks : اجر فرش کردن

to pay a : گوش دادن ،اعتناياتوجه کردن

to pay a visit to any one : کسيراملاقات کردن ،کسى راديدنى( ياديدن ) کردن ،ازکسى عيادت کردن

to pay a way : بيرون دادن ،باز کردن

to pay against receipt : در برابر رسيد پرداختن ،درمقابل رسيد دادن

to pay at addor even : بازى طاق يا جفت کردن

to pay away : بيرون دادن ،بازکردن

to pay back : پس دادن ،برگرداندن ،افزودن

to pay court : عرض بندى کردن

to pay down : نقدا دادن

to pay home : تلافى کامل کردن

to pay in : بحساب بانک گذاشتن

to pay in a : پيشکشى پرداختن ،بطور مساعده دادن

to pay off : تمام و کمال پرداختن ،تصفيه کردن ،مزديا حقوق کامل دادن ،بيرون دادن

to pay one out : با کسى برابر شدن

to pay out : خرج کردن ،دادن ،پاک کردن ،تصفيه کردن ،تنبيه کردن ،تلافى دراوردن

to pay the penalty of : بسزاى .... رسيدن

to pay tribute to : ستايش کردن

to pay up : حساب پس از افت را تصفيه کردن ،تمام و کمال پرداختن

to paynize wood : چوب را با محلول ويژه شيميايى اندون براى اينکه زودنپوسد

to peacock oneself vref : خود فروشى کردن ،خراميدن ،خودنمايى کردن

to peck a hole in : با نوک سوراخ کردن

to peck down a wall : ديوارى را با الت نوک تيزخراب کردن

to peg a stone : سنگ انداختن

to peg a way at some work : پيوسته درسرچيزى کارکردن

to peg down : بقاعده قانون در اوردن ،مقيد کردن

to peg out : ميخ اخر رابا گوى زدن و بازى رابپايان رساندن

to pelt some one with stones : سنگ بکسى پرت کردن ،باسنگ بکسى حمله کردن

to pension off : بازنشسته کردن ،متقاعد کردن

to pepper with stones : سنگ زدن ،سنگسار کردن

to perfection : بحد کمال ،کاملا

to perform a command : فرمانى را اجرا کردن

to perform a piece of music : ساز زدن ،قطعه موسيقى را درست درساز ادا کردن

to perfume oneself : عطزدن

to perjure oneself : سوگند شکنى کردن ،سوگند شکستن ،پيمان شکنى کردن ،نقض عهد کردن

to permit oneself : بخود اجازه دادن ،اجازه خواستن

to perpetrate a crime : گناه يا جنايتى را مرتکب شدن ،گناه کردن

to perplex a person : کسيرا گيج يا حيران کردن ،کسيرا سرگشته يا مبهوت کردن

to persuade in to an act : وادار بکارى کردن

to persuade oneself : متقاعد شدن

to pick a hole in : سوراخ کردن ،سوراخ کندن در،عيبجويى کردن از

to pick and choose : درسوا کردن چيزى سليقه زيادبخرج دادن

to pick at any one : از کسى عيبجويى کردن ،کسيراسرزنش يا استهزاکردن

to pick off : چيدن ،کندن ،يکى يکى باتير زدن ،تک تک انداختن

to pick on (or upon) : براى کارهاى دشواربرگزيدن ،بستوه اوردن ،عيب جويى کردن از

to pick out : جدا کردن ،سوا کردن ،برگزيدن ،باگوش پيدا کردن ،دريافتن

to pick over : بازرسى کردن و برگزيدن

to pick rags : کهنه برچينى کردن

to pick thanks (or a thank) : خود شيرينى کردن ،بوسيله سخن چينى

to pick to piece : پاره پاره کردن ،سخت موردانتقادوعيبجويى قراردادن

to pick up : برچيدن ،برداشتن ،سوار کردن ،فراگرفتن ،دوباره پيدا کردن

to pick up oneself : خودرا نگاه داشتن ،از افتادن خود جلوگيرى کردن

to pickle a rod for : گذاشتن ،اماده کردن

to picture to oneself : تصور کردن ،(پيش خود )مجسم کردن

to piece a garment : جامه اى را با تيکه بزرگتر کردن ،تيکه سر جامه اى دادن

to piece a rope : تيکه سر طناب دادن

to piece out : دراز( تر )کردن ،تيکه تيکه درست کردن

to piece together : بهم پيوستن

to pierce a mystery : وازى را دريافتن ،بکنه مطلبى پى بردن

to pigon anyone of a thing : چيزى رابافريب از کسى در کشيدن

to pile arms : چاتمه زدن

to pile up a ship : کشتى را بخاک نشاندن

to pile up or on the agony : شرح اندوه يا سختى اى رازيادترکردن

to pin up : بى بندى کردن

to pine for home : دلتنگى براى ميهن کردن ،ارزوى وطن کردن

to pinion a bird : نوک بال مرغ را چيدن

to pinion the arms of a person : کت کسيرا بستن

to pink out leather : چرم را براى زيبايى سوراخ سوراخ کردن

to pipe up : زدن يا خواندن اغاز کردن

to pique oneself on something : چيزى باليدن

to pitch in : جدادست بکارشدن

to pitch into : زور اوردن به حمله کردن

to pitch upon something : چيزى را برگزيدن يا انتخاب کردن

to place in a good light : خوب نمايش دادن

to place money in the bank : پول در بانک گذاشتن( ياسپردن)

to plan a building : نقشه ساختمانى را کشيدن يا طرح کردن ،عمارتى راطرح ريزى کردن

to plane a way or down : بارنده صاف کردن

to plank down : اخ کردن ،اينه کردن

to plant down ther : اخ کردن ،پول نقد دادن ،اينه کردن

to plant oneself : جابگير شدن ،مستقرشدن

to plant out : از گلدان در اوردن ودرزمين کاشتن ،درفاصله هاى معين کاشتن

to plaster any one with praise : کسيرا زياد ستودن ،تعريف زيادبار کسى کردن

to play for love : سر هيچ بازى کردن ،تفريحى يا عشقى بازى کردن

to play (low)down on : با وسائل پست سو استفاده کردن

to play a good knife and fork : ازروى اشتهاخوراک خوردن ،خوب چيز خوردن

to play a gun on : در کردن ،خالى کردن

to play a joke on any one : با کسى شوخى کردن

to play a poor game : بدبازى کردن ،ناشى بودن ،مهارت نداشتن

to play a searchlight : انداختن

to play a trick on any one : بکسى حيله( يا حقه ) زدن ،باکسى شوخى کردن

to play a tune : اهنگى را ساز زدن

to play at : شرکت کردن در،داخل شدن در،خواهى نخواهى اقدام کردن

to play at chess : شطرنج بازى کردن

to play at d. : تخته نرد بازى کردن

to play away : ببازى گذرانيدن ،درقمارباختن

to play ball : توپ بازى کردن

to play booty : تبانى ياساخت وپاخت کردن

to play fair : مردانه و سر راست معامله کردن يا بازى کردن

to play false : حيله زدن ،خيانت کردن

to play fast and loose : بى ثباتى نشان دادن

to play first f. : ويولون اول ،پيش قدم بودن

to play foul : ناروزدن ،نامردى کردن

to play gooseberry : همراه دونفرعاشق ومعشوق راه افتادن وموى دماغ انهاشدن)

to play havoc among : ويران کردن ،غارت کردن ،چاپيدن

to play in or out : با نواختن ارغنون يا ساز ديگروارديا خارج کردن

to play it (low)on : با وسائل پست سو استفاده کردن از

to play marbles : مهره بازى کردن

to play not guilty : اقرار بگناه نکردن ،گناهى را منکرشدن

to play off : از سر خود وا کردن و بجان ديگرى انداختن ،سنگ رويخ کردن

to play on the violin : ويولن زدن

to play one f. : بکسى ناروزدن

to play possum : خودرا بنا خوشى زدن

to play square : راست وحسينى بازى کردن

to play the d. : شيطنت کردن

to play the deuce with : ضايع کردن ،خراب کردن

to play the fool : لودگى کردن ،مسخرگى کردن ،احمقانه رفتارکردن ،ابلهى کردن

to play the fool with any one : کسيرادست انداختن ،کسيرامسخره کردن

to play the game : رعايت قانون راکردن ،باشرافت رفتارکردن

to play the giddy goat : لودگى کردن ،سبکى کردن

to play the man : مردانگى کردن ،مرد بودن

to play the truant : از رفتن به اموزشگاه طفره زدن ،ازاموزشگاه گريز زدن

to play the woman : جرامدن ،گريه کردن ،ترسيدن

to play up : درست و حسابى بازى کردن

to play up to another actor : بدانگونه درنمايش بازى کردن که بازيگرديگرسرذوق ايد

to play upon : سو استفاده کردن از،گول زدن

to play upon words : جناس گفتن يا نوشتن ،تجنيس بکاربردن

to play with something : چيزيرا بازيچه پنداشتن ،بچيزى ور رفتن

to plead against a decision : نسبت به تصميمى اعتراض کردن

to plead for a person : از کسى شفاعت يادفاع کردن

to plead guilty : اقرار بگناه کردن

to plead with a person : با کسى محاجه کردن ،نزد کسى دادخواهى کردن

to please oneself : براى خوش ايند خود

to plight oneself to a person : پيمان نامزدى با کسى بستن

to plot a treason : توطئه خيانتى ديدن

to plough a line : خط يا شيارانداختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی
مقاله بررسی آنالیز روغن
روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه
مقاله شاهنامه فردوسی
طرحی نو در اندازیم
كتاب سوزی ایران و مصر
مكتب تربیتی امام خمینی (ره)
ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر
مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
مقاله برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم
بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه كشور
بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
مقاله بررسی انسان شناسی از نظر هابز
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب
"مقاله بررسی انسان،علم، معنا"
مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او
مقاله بررسی اهمیت سیستمها و شبكه های الكتریكی(خطوط انتقال شبكه توزیع هوایی و زمینی
مقاله بررسی آهنگری