لغات مشابه
to pass off a counterfeit : چيز قلب يا سکه ناسره را بخرج دادن

to pass on : پيش رفتن ،در گذشتن ،امدن ،رخ دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: