لغات مشابه
to pass(or cross)the rubicon : سدى راشکستن ودل بدريازدن

to paste something with paper : کاغذ روى چيزى چسباندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: