معنی to push a way

to push a way
پس زدن ،رد کردن
کلمات مشابه

to push back : پس زدن ،عقب زدن

to push down : سوى پايين زور دادن ،بطرف پايين هل دادن يا پرت کردن

to push off : اغاز کردن ،شروع کردن ،بيرون رفتن ،از کرانه دريا دورشدن

to push out : دراوردن ،پيش رفتگى داشتن ،پيش رفتن ،پيش بردن ،جلو بردن

to push through : (بزور )بپايان رساندن

to put (out)to nurse : بدايه سپردن ،بدست امين دادن

to put (the) case : مثالى فرض کردن

to put a bout : برگرداندن ،بسوى ديگر گرداندن ،زحمت دادن ،تغيير جهت دادن

to put a bout a horse : سر اسب را برگرداندن

to put a bullet through : تير زدن( به)

to put a notice on a door : اگهى روى در چسباندن ،اعلان بدر زدن

to put a patch on a garment : وصله بر جامه اى دوختن ،جامه اى را وصله کردن

to put a premium on : تشويق کردن ،جايز کردن

to put a slur on any one : لکه بدنامى بکسى چسباندن

to put a stitch(or stitches)in : بخيه کردن ،بخيه زدن( درجراحى)

to put a way : اندوختن ،کنار گذاشتن

to put a way childish : روانه کردن ،رها کردن ،طلاق دادن ،صرف کردن ،گرو گذاشتن

to put an end to : موقوف کردن ،خاتمه دادن

to put any one down for a fool : کسيرا نادان شمردن ،کسيرا احمق حساب کردن

to put any one out of the way : کسيرانهانى کشتن يابازداشت کردن ،کلک کسى را کندن

معنی to push a way به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی