لغات مشابه
to push back : پس زدن ،عقب زدن

to push down : سوى پايين زور دادن ،بطرف پايين هل دادن يا پرت کردن

to push off : اغاز کردن ،شروع کردن ،بيرون رفتن ،از کرانه دريا دورشدن

to push out : دراوردن ،پيش رفتگى داشتن ،پيش رفتن ،پيش بردن ،جلو بردن

to push through : (بزور )بپايان رساندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام