لغات مشابه
to recede from an engagement : از اظهار عقيده اى خود دارى کردن

to recede from an opinicn : ازاظهار عقيده اى خود دارى کردن

to receive a wound : زخم خوردن ،زخم برداشتن

to receive attantion : مورد توجه قرار گرفتن

to recive the portfolio of war : وزير جنگ شدن

to recoup oneself : هزينه خود را جبران کردن

to recover damages : خسارت گرفتن ،خسارت خود را جبران کردن

to recover lost time : وقت گمشده را جبران کردن)

to recover oneself : بخودامدن ،بهوش امدن

to redress danger : جبران خسارت کردن

to reduce an establishment : کارمندان يا هزينه بنگاهى راکم کردن

to reduce to a nonplus : بى جوابى ،حيرت ،مبهوت ،حيران

to reduce to extremity : بجان اوردن ،بيچاره کردن ،مستاصل کردن

to reduce to writing : نوشتن ،روى کاغذ اوردن ،ضبط کردن ،ثبت کردن

to reeeive in a : مساعده گرفتن ،پيشخور کردن ،پيشکشى گرفتن

to reel off silk : ابريشم را ازپيله کشيدن وبه نخ پيچ يا چرخک پيچيدن

to refresh oneself : نيروى تازه گرفتن ،چيزى خوردن ،تغيير ذائقه دادن ،رفع خستگى کردن

to rein up : جلو اسب را نگاه داشتن

to release for a ransom : با گرفتن فديه ازاد کردن

to release on parole : با قيد التزام رها کردن ،باگرفتن قول شرف رها کردن

to relieve guard : نگهبان راعوض کردن

to relieve one of a load : باراز دوش کسى برداشتن

to remain faithful : با وفا ماندن

to remain in force : بقوت خودباقى بودن

to remember oneself : بخود امدن

to remove a doubt : رفع شبهه کردن

to rend laths : (چوب بريدن و )توفال ساختن

to render a ssistance : همراهى کردن ،مساعدت کردن

to repeat oneself : تکرار شدن ،کاريا گفته خود را تکرار کردن

to replace a loss : جاى زيانى را پرکردن

to report for duty : براى کار حاضر شدن وخود را معرفى کردن

to report oneself : حاضر شدن وخود را معرفى کردن

to repose oneself : استراحت کردن ،اسودن

to represent a play : داستانى را نمايش دادن( يابمعرض نمايش گذاشتن)

to request issuance : بازرگانى : تقاضاى صدور کردن

to request the company of: : حضور کسى را خواستن

to reseat a theatre : صندلى هاى تازه براى تماشاخانه اى فراهم کردن

to resist an attack : در مقابل حمله اى مقاومت يا ايستادگى کردن ،حمله اى رادفع کردن

to resist heat : تاب گرما اوردن ،از نفوذ گرما جلوگيرى کردن

to resolve a doubt : حل مشکل ياشبهه کردن

to resort to referendum : بافکار عمومى مراجعه کردن

to respect oneself : رعايت شرافت نفس نمودن ،خودراباشرف ومحترم نگاهداشتن

to respect persons : ملاحظه کردن وواهمه داشتن ازمردم( توانگروبانفوذ)

to rest on ones laurels : بجايزه هاى پيشين خود خرسند بودن

to rest up : استراحت کامل کردن ،خوب خستگى در کردن

to restor to life : زنده کردن ،جان دادن

to restorative to life : زنده کردن ،احياکردن

to retire in to oneself : معاشر نبودن ،از جامعه کناره گيرى کردن

to return a greeting : جواب سلام دادن

to return a v to any one : کسى رابازديدکردن ،ببازديدکسى رفتن

to rev up : تند گشتن ،تند کردن

to reveal itself : اشکار شدن ،فاش شدن ،معلوم شدن ،از پرده برون افتادن

to rid to hounds : با تازى شکار روباه کردن

to ride a race : در اسب دوانى شرکت کردن

to ride and tie : اسپيرا بشراکت سوار شدن بدين سان که يکى سوار ان شده جلورود

to ride for a fall : بى پروا سوار شدن ،بى پروايى در کار کردن

to ride hell for leather : باتندى هرچه بيشترتاختن( درسوارى)

to ride on a horse : روى اسبى سوارشدن ،بر اسبى سوار شدن ،سواراسبى شدن ،اسبى را سوار شدن

to ride one down : سواره بکسى( فرارسيدن ) با اسب کسيراپايمال کردن

to ride out : سالم بيرون رفتن از

to ride roughshod : تحکم کردن ،حکم فرمايى کردن ،بى پروايى کردن

to rig the market : با احتکارويکجاخريدن کالا افزايش وکاهش مصنوعى دربهاى کالافراهم کردن

to rime one word with another : يک کلمه رابا کلمه ديگر قافيه اوردن

to ring a bull : حلقه دربينى گاوکردن

to ring for : با زنگ صدا کردن

to ring off : (در تلفن ) بريدن ،قطع کردن

to ring the changes : کارى راتا انجا که بتوان باشکال گوناگون انجام دادن

to ring the curtain up or down : پرده نمايش را باصداى زنگ بالاوپائين بردن

to ring the knell of anything : موقوف شدن چيزى را اعلام کردن ياجار زدن ،فاتحه چيزى راخواندن

to ring up : تلفن کردن به ،کسيرا پشت تلفن خواستن ،با زنگ فراخواندن

to rise with the lark : سحر خيزى کردن ،زود برخاستن

to rise with the sun : زود خيز بودن ،سحر خيزى کردن

to riven laths : توفال بريدن ،يا درست کردن

to roar deaf : از داد وفرياد کر کردن

to roar down : با بانگ ياتشرخاموش کردن

to roar with laughter : قاه قاه خنديدن

to roar with pain : از درد فرياد زدن

to rob peter to pay paul : از ريش برداشتن و بسيل گذاشتن ،کلاه تقى راسر نقى گذاشتن

to rock to sleep : جنباندن ،خواب کردن

to roll by : اسان رفتن ،غلتيدن ،صاف رفتن

to roll a huge snowball : گلوله بزرگى از برف درست کردن

to roll on : اسان رفتن ،غلتيدن ،صاف کردن

to roll up the enemy line : حمله جناحى ،بخط دشمن کردن

to root up (or out) : از ريشه دراوردن ،ريشه کن کردن ،قلع وقمع کردن

to rot off : پوسيدن وافتادن

to rough it : سخت گذراندن ،بسختى تن در دادن

to round into a man : مرد شدن ،بمردى رسيدن

to round on any one : از کسى چغلى کردن ،چغلى کسيرا کردن

to round up : گرد کردن ،گلوله کردن ،تبعيد کردن ،جمع اورى کردن

to rouse oneself : بکارافتادن ،زرنگ شدن ،از تنبلى دست کشيدن

to rouse to action : بکاربرانگيختن ،بکارانداختن ،تحريک کردن

to row a race : در مسبابقه کرجى رانى شرکت کردن

to rub a thing in : چيزيرا خورد،چيز ديگر دادن

to rub away : پاک کردن ،ستردن ،زدودن ،محو کردن

to rub dry : ماليدن وخشک کردن

to rub out : پاک کردن ،تراشيدن ،ستردن

to rub sore : از مالش زيادزخم کردن

to rub through or along : بسختى گذراندن ،سخت کوتاه کردن ،با سختى بسر بردن

to rule off : موازنه کردن( حساب)

to rule out : غير قابل دانستن ،رد کردن ،بى ربط دانستن ،خارج کردن

to rule the roast : اختيار دارى کردن

to rummage out (or up) : با جستجوى زياد پيدا کردن( يا از ميان چيزهاى ديگردراوردن)

to run a : گيرکردن ،خوردن ،تصادم کردن

to run a race : در مسابقه دويدن ياشرکت کردن

to run across or against : بکسى تاخت( ياحمله ) کردن

to run aground : بگل نشستن

to run any one hard(or close) : کسيرا سخت دنبال کردن

to run away : گريختن ،فرار کردن ،در رفتن ،ورداشتن

to run away with : برداشتن ودر رفتن ،ربودن ودر رفتن ،برداشتن ،تمام کردن ،باشتاب پذيرفتن

to run down : خوابيدن( درگفتگوى ازساعت) ،خراب شدن

to run dry : خشک افتادن ،خشک شدن

to run f. of : تصادم کردن با

to run in : تو گذاشتن ،گرفتار کردن ،انتخاب کردن ،وکيل کردن

to run in to a person : ديدنى مختصر از کسى کردن ،بکسى سرزدن

to run into a bad practice : گرفتار کار زشتى شدن ،بخوى بدى دچار شدن

to run low : ته کشيدن

to run mad : ديوانه شدن

to run off : گريختن ،در رفتن ،فرار کردن ،روان بودن( يا شدن ) گريز زدن

to run on : بهم پيوسته بودن ،ادامه داشتن ،گذشتن ،سپرى شدن ،پى در پى حرف زدن

to run on chapters : فصل ها را دنبال هم انداختن

to run out : بپايان رسيدن ،ته کشيدن ،در رفتن ،بيرون امدن ،پيش امدگى داشتن

to run over : دوره کردن ،مرور کردن ،زير گرفتن ،تند انگشت گذاشتن

to run riot : ازادانه وديوانه وارحرکت کردن ،افسارگسيختن ،ول شدن ،رد عوضى

to run risk : دل بدريا زدن ،خودرابمخاطره انداختن ،پيه زيان يااسيبى رابخودماليدن

to run rup : افزودن ،زياد کردن ،جمع کردن ،(تند )جمع زدن ،بالابردن ،باشتاب ساختن

to run short : زير short امده است

to run the f. : جاده پيشين رادوباره رفتن

to run the gauntlet : درميان دورديف ازمردم گرفتارشدن وازدوسوازارديدن

to run the hazard : خودرادرمعرض مخاطره قراردادن ،بچيزى تن دردادن

to run the show : در کارى اختيار دارى کردن

to run through : نگاه اجمالى کردن در،بباد دادن ،توى( چيزى ) دويدن

to run to extremes : افراط وتفريطکردن

to run to ruin : تباه شدن ،خانه خراب شدن

to run up : زود روييدن ،زود رشدکردن ،بالارفتن ،جمع شدن

to run up to : سرزدن به ،بالغ شدن بر

to run upon any one : بکسى برخورد يا تصادف کردن

to run upon the rocks : شکسته شدن ،خانه خراب شدن

to rush a bill through : لايحه اى راباشتاب ازمجلس گذرانيدن

to rush a stream : از نهرى تند گذشتن

to rush any one into danger : کسيرا بخطر کشانيدن( يا انداختن)

to rush at : يورش ياحمله کردن به

to s e the light : زاييده شدن ،بدنيا امدن ،توى خشت افتادن

to saddle any one with a task : کارى را بدوش کسى گذاشتن

to sail a sea : باکشتى عبورکردن ازدريا

to sail avessel : راندن قايق

to sail the sky : پروازکردن درهوا

to salute an officer : افسرى را سلام دادن

to salute with a smile : با لبخند تلقى کردن

to satiety : چندانکه بيزارکندياتنفراورد

to satnd good : بقوت خود باقى بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارضات زناشویی
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره شخصیت
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق گردشگری
مبانی نظری راهبردهای سرمایه گذاری در بورس
مبانی نظری بورس اوراق بهادار
مبانی نظری درباره بیماری صرع
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سهام و سهام عادی
مبانی نظری و پیشینه سبک هویت
مبانی نظری و پیشینه خانواده دارای نوجوان
مبانی نظری و پیشینه خود کارآمدی
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی
مبانی نظری و پیشینه اختلالات یادگیری
مبانی نظری و پیشینه درباره آموزش زندگی خانوادگی(F.L.E )
مبانی نظری و پیشینه سبک های رهبری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری وپیشینه تحقیق مسئولیت پذیری(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری وپیشینه تحقیق نارسایی هیجانی(فصل دوم تحقیق)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق)