لغات مشابه
to receive attantion : مورد توجه قرار گرفتن

to recive the portfolio of war : وزير جنگ شدن

to recoup oneself : هزينه خود را جبران کردن

to recover damages : خسارت گرفتن ،خسارت خود را جبران کردن

to recover lost time : وقت گمشده را جبران کردن)

to recover oneself : بخودامدن ،بهوش امدن

to redress danger : جبران خسارت کردن

to reduce an establishment : کارمندان يا هزينه بنگاهى راکم کردن

to reduce to a nonplus : بى جوابى ،حيرت ،مبهوت ،حيران

to reduce to extremity : بجان اوردن ،بيچاره کردن ،مستاصل کردن

to reduce to writing : نوشتن ،روى کاغذ اوردن ،ضبط کردن ،ثبت کردن

to reeeive in a : مساعده گرفتن ،پيشخور کردن ،پيشکشى گرفتن

to reel off silk : ابريشم را ازپيله کشيدن وبه نخ پيچ يا چرخک پيچيدن

to refresh oneself : نيروى تازه گرفتن ،چيزى خوردن ،تغيير ذائقه دادن ،رفع خستگى کردن

to rein up : جلو اسب را نگاه داشتن

to release for a ransom : با گرفتن فديه ازاد کردن

to release on parole : با قيد التزام رها کردن ،باگرفتن قول شرف رها کردن

to relieve guard : نگهبان راعوض کردن

to relieve one of a load : باراز دوش کسى برداشتن

to remain faithful : با وفا ماندن

to remain in force : بقوت خودباقى بودن

to remember oneself : بخود امدن

to remove a doubt : رفع شبهه کردن

to rend laths : (چوب بريدن و )توفال ساختن

to render a ssistance : همراهى کردن ،مساعدت کردن

to repeat oneself : تکرار شدن ،کاريا گفته خود را تکرار کردن

to replace a loss : جاى زيانى را پرکردن

to report for duty : براى کار حاضر شدن وخود را معرفى کردن

to report oneself : حاضر شدن وخود را معرفى کردن

to repose oneself : استراحت کردن ،اسودن

to represent a play : داستانى را نمايش دادن( يابمعرض نمايش گذاشتن)

to request issuance : بازرگانى : تقاضاى صدور کردن

to request the company of: : حضور کسى را خواستن

to reseat a theatre : صندلى هاى تازه براى تماشاخانه اى فراهم کردن

to resist an attack : در مقابل حمله اى مقاومت يا ايستادگى کردن ،حمله اى رادفع کردن

to resist heat : تاب گرما اوردن ،از نفوذ گرما جلوگيرى کردن

to resolve a doubt : حل مشکل ياشبهه کردن

to resort to referendum : بافکار عمومى مراجعه کردن

to respect oneself : رعايت شرافت نفس نمودن ،خودراباشرف ومحترم نگاهداشتن

to respect persons : ملاحظه کردن وواهمه داشتن ازمردم( توانگروبانفوذ)

to rest on ones laurels : بجايزه هاى پيشين خود خرسند بودن

to rest up : استراحت کامل کردن ،خوب خستگى در کردن

to restor to life : زنده کردن ،جان دادن

to restorative to life : زنده کردن ،احياکردن

to retire in to oneself : معاشر نبودن ،از جامعه کناره گيرى کردن

to return a greeting : جواب سلام دادن

to return a v to any one : کسى رابازديدکردن ،ببازديدکسى رفتن

to rev up : تند گشتن ،تند کردن

to reveal itself : اشکار شدن ،فاش شدن ،معلوم شدن ،از پرده برون افتادن

to rid to hounds : با تازى شکار روباه کردن

to ride a race : در اسب دوانى شرکت کردن

to ride and tie : اسپيرا بشراکت سوار شدن بدين سان که يکى سوار ان شده جلورود

to ride for a fall : بى پروا سوار شدن ،بى پروايى در کار کردن

to ride hell for leather : باتندى هرچه بيشترتاختن( درسوارى)

to ride on a horse : روى اسبى سوارشدن ،بر اسبى سوار شدن ،سواراسبى شدن ،اسبى را سوار شدن

to ride one down : سواره بکسى( فرارسيدن ) با اسب کسيراپايمال کردن

to ride out : سالم بيرون رفتن از

to ride roughshod : تحکم کردن ،حکم فرمايى کردن ،بى پروايى کردن

to rig the market : با احتکارويکجاخريدن کالا افزايش وکاهش مصنوعى دربهاى کالافراهم کردن

to rime one word with another : يک کلمه رابا کلمه ديگر قافيه اوردن

to ring a bull : حلقه دربينى گاوکردن

to ring for : با زنگ صدا کردن

to ring off : (در تلفن ) بريدن ،قطع کردن

to ring the changes : کارى راتا انجا که بتوان باشکال گوناگون انجام دادن

to ring the curtain up or down : پرده نمايش را باصداى زنگ بالاوپائين بردن

to ring the knell of anything : موقوف شدن چيزى را اعلام کردن ياجار زدن ،فاتحه چيزى راخواندن

to ring up : تلفن کردن به ،کسيرا پشت تلفن خواستن ،با زنگ فراخواندن

to rise with the lark : سحر خيزى کردن ،زود برخاستن

to rise with the sun : زود خيز بودن ،سحر خيزى کردن

to riven laths : توفال بريدن ،يا درست کردن

to roar deaf : از داد وفرياد کر کردن

to roar down : با بانگ ياتشرخاموش کردن

to roar with laughter : قاه قاه خنديدن

to roar with pain : از درد فرياد زدن

to rob peter to pay paul : از ريش برداشتن و بسيل گذاشتن ،کلاه تقى راسر نقى گذاشتن

to rock to sleep : جنباندن ،خواب کردن

to roll by : اسان رفتن ،غلتيدن ،صاف رفتن

to roll a huge snowball : گلوله بزرگى از برف درست کردن

to roll on : اسان رفتن ،غلتيدن ،صاف کردن

to roll up the enemy line : حمله جناحى ،بخط دشمن کردن

to root up (or out) : از ريشه دراوردن ،ريشه کن کردن ،قلع وقمع کردن

to rot off : پوسيدن وافتادن

to rough it : سخت گذراندن ،بسختى تن در دادن

to round into a man : مرد شدن ،بمردى رسيدن

to round on any one : از کسى چغلى کردن ،چغلى کسيرا کردن

to round up : گرد کردن ،گلوله کردن ،تبعيد کردن ،جمع اورى کردن

to rouse oneself : بکارافتادن ،زرنگ شدن ،از تنبلى دست کشيدن

to rouse to action : بکاربرانگيختن ،بکارانداختن ،تحريک کردن

to row a race : در مسبابقه کرجى رانى شرکت کردن

to rub a thing in : چيزيرا خورد،چيز ديگر دادن

to rub away : پاک کردن ،ستردن ،زدودن ،محو کردن

to rub dry : ماليدن وخشک کردن

to rub out : پاک کردن ،تراشيدن ،ستردن

to rub sore : از مالش زيادزخم کردن

to rub through or along : بسختى گذراندن ،سخت کوتاه کردن ،با سختى بسر بردن

to rule off : موازنه کردن( حساب)

to rule out : غير قابل دانستن ،رد کردن ،بى ربط دانستن ،خارج کردن

to rule the roast : اختيار دارى کردن

to rummage out (or up) : با جستجوى زياد پيدا کردن( يا از ميان چيزهاى ديگردراوردن)

to run a : گيرکردن ،خوردن ،تصادم کردن

to run a race : در مسابقه دويدن ياشرکت کردن

to run across or against : بکسى تاخت( ياحمله ) کردن

to run aground : بگل نشستن

to run any one hard(or close) : کسيرا سخت دنبال کردن

to run away : گريختن ،فرار کردن ،در رفتن ،ورداشتن

to run away with : برداشتن ودر رفتن ،ربودن ودر رفتن ،برداشتن ،تمام کردن ،باشتاب پذيرفتن

to run down : خوابيدن( درگفتگوى ازساعت) ،خراب شدن

to run dry : خشک افتادن ،خشک شدن

to run f. of : تصادم کردن با

to run in : تو گذاشتن ،گرفتار کردن ،انتخاب کردن ،وکيل کردن

to run in to a person : ديدنى مختصر از کسى کردن ،بکسى سرزدن

to run into a bad practice : گرفتار کار زشتى شدن ،بخوى بدى دچار شدن

to run low : ته کشيدن

to run mad : ديوانه شدن

to run off : گريختن ،در رفتن ،فرار کردن ،روان بودن( يا شدن ) گريز زدن

to run on : بهم پيوسته بودن ،ادامه داشتن ،گذشتن ،سپرى شدن ،پى در پى حرف زدن

to run on chapters : فصل ها را دنبال هم انداختن

to run out : بپايان رسيدن ،ته کشيدن ،در رفتن ،بيرون امدن ،پيش امدگى داشتن

to run over : دوره کردن ،مرور کردن ،زير گرفتن ،تند انگشت گذاشتن

to run riot : ازادانه وديوانه وارحرکت کردن ،افسارگسيختن ،ول شدن ،رد عوضى

to run risk : دل بدريا زدن ،خودرابمخاطره انداختن ،پيه زيان يااسيبى رابخودماليدن

to run rup : افزودن ،زياد کردن ،جمع کردن ،(تند )جمع زدن ،بالابردن ،باشتاب ساختن

to run short : زير short امده است

to run the f. : جاده پيشين رادوباره رفتن

to run the gauntlet : درميان دورديف ازمردم گرفتارشدن وازدوسوازارديدن

to run the hazard : خودرادرمعرض مخاطره قراردادن ،بچيزى تن دردادن

to run the show : در کارى اختيار دارى کردن

to run through : نگاه اجمالى کردن در،بباد دادن ،توى( چيزى ) دويدن

to run to extremes : افراط وتفريطکردن

to run to ruin : تباه شدن ،خانه خراب شدن

to run up : زود روييدن ،زود رشدکردن ،بالارفتن ،جمع شدن

to run up to : سرزدن به ،بالغ شدن بر

to run upon any one : بکسى برخورد يا تصادف کردن

to run upon the rocks : شکسته شدن ،خانه خراب شدن

to rush a bill through : لايحه اى راباشتاب ازمجلس گذرانيدن

to rush a stream : از نهرى تند گذشتن

to rush any one into danger : کسيرا بخطر کشانيدن( يا انداختن)

to rush at : يورش ياحمله کردن به

to s e the light : زاييده شدن ،بدنيا امدن ،توى خشت افتادن

to saddle any one with a task : کارى را بدوش کسى گذاشتن

to sail a sea : باکشتى عبورکردن ازدريا

to sail avessel : راندن قايق

to sail the sky : پروازکردن درهوا

to salute an officer : افسرى را سلام دادن

to salute with a smile : با لبخند تلقى کردن

to satiety : چندانکه بيزارکندياتنفراورد

to satnd good : بقوت خود باقى بودن

to saunter through life : عمر را بيهوده وبا ولگردى گذرانيدن

to save bot cash : نقد فروختن

to save ones face : ابروى خودراحفظ کردن ،صورت خودرابسيلى سرخ نگاه داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آیا زمان ارتقاء كامپیوتر فرا رسیده است؟
مقاله در مورد بارکد
باز كردن قفل بایوس
بازیافت پیشرفته اطلاعات پاك شده در كامپیوتر
بایوس چیست؟ (BIOS)
مقاله در مورد بایوس (BIOS)
بایوس به چه معناست؟
بخش های اصلی کامپیوترهای شخصی
برنامه نویسی با جاوا
بررسی اولیه ویژوال استودیو 2005
بررسی چگونگی عملکرد سیستم بارکد خوان
بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی
بررسی وضعیت نرم افزار در ایران
بررسی انیمیشن باورنکردنی ها
بررسی عملكرد Main Board
بررسی كانال ارتباط بی سیم و سیستم های ماهواره ای
برنامه نویسی به زبان اسمبلی برای ریز كامپیوترها جهاد دانشگاهی
مقاله در مورد برنامه ی رجیستری
مقاله در مورد بلندگوها