لغات مشابه
to serve notice on a person : رسما بکسى اخطار کردن

to serve one a trick : بکسى حيله زدن

to serve one out : تلافى بسر کسى دراوردن

to serve one s a : دوره شاگردى خودرابه پايان رساندم

to serve out : بخش کردن دادن

to serve the city with water : اب براى شهر تهيه کردن

to serve time : زندانى بودن ،در زندان بسر بردن

to serve up : گذاردن يادرظرف ريختن( غذا)

to serve with a summons : با خواست برگ خواندن

to set (or put) right : درست کردن ،از اشتباه دراوردن ،شفادادن ،ذيحق ،قلمداد کردن

to set a : کنارگذاشتن ،اندازه گرفتن ،باطل کردن

to set a dog on a person : سگى رادنبال کسى کيش کيش کردن

to set a form : فرم بستن( درچاپخانه)

to set a good example : سرمشق خوبى گذاشتن يا شدن

to set a person on his feet : معاش کسيراتامين کردن ،موقعيت کسيرا استوارکردن

to set a poem to music : اهنگ براى شعرى ساختن

to set a trap : دام نهادن ،تله گذاشتن

to set about : دست بکارى زدن اماده کارى( شدن) ،شروع کردن ،مبادرت کردن بکارى

to set abroach : سوراخ کردن ،منتشرکردن

to set afoot : بجريان انداختن ،دايرنمودن ،بکارانداختن

to set aglow : تاباندن

to set agoing : بحرکت انداختن

to set apart : کنارگذاشتن ،اختصاص دادن

to set at : حمله کردن به ،دست زدن به

to set at d. : اهميت ندادن ،خوارشمردن

to set at ease : اسوده کردن ،راحت کردن

to set at large : رهاکردن ،ازاد کردن

to set at liberty : ازاد کردن ،رها کردن

to set at loggerheads : بهم انداختن ،باهم بد کردن ،باهم مخالف کردن ،بهم درانداختن

to set at nought : ناچيز شمردن ،مسخره کردن

to set at rest : اسوده کردن ،تصفيه کردن

to set at variance : بهم انداختن ،با هم بد کردن ،باهم مخالف ت

to set back : بازداشتن ،عقب انداختن

to set by the ears : بهم انداختن ،باهم بدکردن ،باهم مخالف کردن ،بهم درانداختن

to set down : ياد داشت کردن ،نوشتن ،ثبت کردن ،بزمين گذاشتن ،پايين اوردن ،نشاندن

to set eyes on : نگاه کردن ،ديدن

to set fire to : اتش زدن

to set forth : بيان کردن ،شرح دادن ،بيرون دادن ،بيرون اوردن

to set free : ازادکردن

to set going : بجنبش دراوردن ،بحرکت انداختن ،دايرکردن

to set in : بالا امدن ،سوى کرانه روان شدن ،معمول شدن ،شايع شدن ،برقرار شدن

to set in a roar : از خنده روده برکردن

to set in motion : راه انداختن ،بجريان انداختن ،به جنبش اوردن

to set in order : درست کردن ،منظم کردن

to set intrigues on foot : پشت سر هم اندازى کردن

to set measures to anything : براى چيزى اندازه يا حد معين کردن

to set no great store by : مهم ندانستن ،قيمتى ندانستن

to set off : جلوه دادن ،اراستن ،ارايش دادن ،جدا کردن ،انداختن ،برابر کردن

to set on : واداشتن ،انگيختن ،تحريک کردن ،مبادرت کردن به

to set on foot : (به ) راه انداختن ،اغازنهادن ،دايرکردن

to set ones face against : مخالفت کردن با،ضديت کردن با

to set oneself against : ضديت کردن با

to set or put things straight : چيزهاياکارهارادرست ومرتب کردن

to set out : تنظيم کردن ،بيان کردن ،شرح دادن ،نشان دادن ،تعيين کردن

to set sail : (بادبان گشادن و )رهسپار شدن

to set the clock forward : ساعت راجلواوردن

to set the f. : چيزتازه اى راباب کردن

to set the thames on fire : فتح نمايانى کردن ،خايه غول راشکستن

to set thinking : بخيال انداختن

to set to : جدا،دست بکار شدن

to set to work : بکار وا داشتن يا انداختن

to set two men at variance : ميانه دو کس رابهم زدن

to set up : نصب کردن ،واداشت

to set up a persons bristles : کسيرابخشم ياهيجان اوردن

to set up for...... : خود را..........وانمود کردن

to setting into shape : درست شدن ،سروصورت گرفتن

to settle a persons hash : کارکسيرا ساختن

to settle an a : براى کسى مقر رى ساليانه معين کردن

to sew on : چسباندن

to sew up : دوخت گرفتن

to shake a leg : رقصيدن ،رقص ،دست افشاندن

to shake down mulberries : توت تکاندن

to shake hands : (بهم ) دست دادن

to shake off the dust : گردگيرى گردن ،گرد گرفتن( از)،تکاندن

to shank off : افتادن

to share out : بخش کردن ،تقسيم کردن

to shear a sheep : پشم گوسفندى راچيدن

to shed light on : نور افشاندن بر،روشن کردن

to shed tears : اشک ريختن

to sheer off : جدا شدن ،قهر کردن

to shell off : ورقه ورقه شدن ورامدن

to shelter oneself : پناهنده شدن

to shift a burden : کارى رابدوش ديگرى گذاشتن

to shift off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن وبدوش ديگرى گذاردن

to shift to the new building : اسباب کشى کردن

to shiftthe scene : عوض کردن صحنه

to shin up a tree : از درختى بالارفتن

to shiver with cold : از سرمالرزيدن

to shoot an a : تيرانداختن

to shoot forth : بيرون امدن ،درامدن ،پيش امدن ،بالاجستن

to shoot out : پيش امدن ،بالاجستن ،بالارفتن ،بالازدن

to shoot up : بالازدن ،بالارفتن ،قدکشيدن ،بلندشدن

to shout for joy : از خوشى فرياد زدن

to show a bold front : پر رويى کردن ،جسارت کردن

to show f. : سرجنگ داشتن ،تسليم نشدن ،رام نشدن

to show off : نمايش دادن ،خودنمايى کردن

to show one out : کسيرا از در بيرون کردن ،راه بيرون رفتن را بکسى نشان دادن

to show one round : کسيرا دور گرداندن وجاهاى تماشايى راباو نشان دادن

to show one to the door : کسيرا تا دم در بردن يا رهنمايى کردن

to show ones cards : قصد خودرا اشکارکردن

to show ones face : ظاهرياحاضرشدن

to show round the premises : دورتادورعمارت رانشان کسى دادن

to show temper : کج خلق شدن ،رنجيدن

to show the white feather : ازميدان در رفتن ،بزدلى کردن ،زه زدن

to show up : نشان دادن ،رسوا کردن ،لودادن ،جلوه گر شدن

to shriek out : باجيغ ودادگفتن

to shrink from fear : ازترس عقب کشيدن

to shrive oneself : گناهان خود را اعتراف کردن وامرزش طلبيدن

to shuffle from hand to hand : دست بدست کردن

to shuffle off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن بدوش وديگرى گذاردن

to shuffle out sight : غيبانيدن

to shuffle throuch shun : بدشوارى انجام دادن ،پرهيزکردن از،اجتناب کردن از

to shunt a project : کنارگذاشتن يک پروژه

to shuntan electric current : يک جريان الکتريکى رامنحرف ساختن( تغييرجهت دادن)

to shut down : بسته شدن ،تعطيل شدن ،پايين اوردن

to shut in : حبس کردن ،تو نگاه داشتن ،از خروج جلوگيرى کردن

to shut off : جلو( چيزى ) را گرفتن ،قطع کردن

to shut out : پشت درنگاهداشتن ،در روى( کسى ) بستن ،راه ندادن ،ازمدنظر راندن يادورکردن

to shut up : برچيدن ،حبس کردن ،درصندوق گذاشتن ،دهان بستن

to sigh out : با اه وحسرت گفتن

to sighfor lost days : افسوس روزهاى تلف شده را خوردن

to sight gun : نشان کردن اسلحه

to sight land : ديدن منظره

to sign away : با امضامنتقل کردن

to signal a ship to anchor : باعلامت اخطارکردن به کشتى

to sin agaist god : بخدا گناه ورزيدن ،بدرگاه خداگناه کردن

to sing out : بلندخواندن( يا صدا کردن) ،فريادزدن ،با اوازبه پايان رساندن( سال)

to sing to sleep : با اواز يا لالايى خوابندن

to sinister in : خورد رفتن ،گود افتادن ،فرو رفتن

to sink in the scale : پايين رفتن ،در مقام تنزل کردن

to sit (up)on a matter : درباره موضوعى جلسه کردن

to sit for a province : نمايندگى استانى را در مجلس داشتن

to sit for an examination : در امتحانى وارد شدن يا شرکت کردن

to sit heavy on the stomach : سنگين بودن ،گوارا نبودن ،دير هضم بودن

to sit out : تا پايان( چيزى ) نشستن ،بيشتر نشستن از،شرکت نداشتن در

to sit under a pre cher : پاى وعظ واعظى نشستن

to sit up : راست نشستن

to size up : اندازه( چيزى ) را براورد کردن

to skid the wheels : ترمزکردن

to skim ones the news : به اخبارنگاهى سطحى کردن

to skip rope : بند بازى کردن ،از طناب پريدن

to skips over : انداختن ،ول کردن ،حذف کردن ،ناديده گذستن از

to skirt a camp : از کنار يا پيرامون اردويى رد شدن

to skirt along the coast : در کناردريا( يا در امتدادساحل ) رفتن

to slack off : سست کردن( يا شدن) ،کم زوريا بيحال دن

to slack up : کم کم اهسته کردن( قطار)

to sleep fast : خواب خوش( ياسنگين ) رفتن

to sleep off my headach : باخواب سردردرابرطرف کردن

to sleep sound : خواب راحت ياسنگين رفتن

to slice the air : هواراشکافتن وازان گذشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری