لغات مشابه
to set the f. : چيزتازه اى راباب کردن

to set the thames on fire : فتح نمايانى کردن ،خايه غول راشکستن

to set thinking : بخيال انداختن

to set to : جدا،دست بکار شدن

to set to work : بکار وا داشتن يا انداختن

to set two men at variance : ميانه دو کس رابهم زدن

to set up : نصب کردن ،واداشت

to set up a persons bristles : کسيرابخشم ياهيجان اوردن

to set up for...... : خود را..........وانمود کردن

to setting into shape : درست شدن ،سروصورت گرفتن

to settle a persons hash : کارکسيرا ساختن

to settle an a : براى کسى مقر رى ساليانه معين کردن

to sew on : چسباندن

to sew up : دوخت گرفتن

to shake a leg : رقصيدن ،رقص ،دست افشاندن

to shake down mulberries : توت تکاندن

to shake hands : (بهم ) دست دادن

to shake off the dust : گردگيرى گردن ،گرد گرفتن( از)،تکاندن

to shank off : افتادن

to share out : بخش کردن ،تقسيم کردن

to shear a sheep : پشم گوسفندى راچيدن

to shed light on : نور افشاندن بر،روشن کردن

to shed tears : اشک ريختن

to sheer off : جدا شدن ،قهر کردن

to shell off : ورقه ورقه شدن ورامدن

to shelter oneself : پناهنده شدن

to shift a burden : کارى رابدوش ديگرى گذاشتن

to shift off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن وبدوش ديگرى گذاردن

to shift to the new building : اسباب کشى کردن

to shiftthe scene : عوض کردن صحنه

to shin up a tree : از درختى بالارفتن

to shiver with cold : از سرمالرزيدن

to shoot an a : تيرانداختن

to shoot forth : بيرون امدن ،درامدن ،پيش امدن ،بالاجستن

to shoot out : پيش امدن ،بالاجستن ،بالارفتن ،بالازدن

to shoot up : بالازدن ،بالارفتن ،قدکشيدن ،بلندشدن

to shout for joy : از خوشى فرياد زدن

to show a bold front : پر رويى کردن ،جسارت کردن

to show f. : سرجنگ داشتن ،تسليم نشدن ،رام نشدن

to show off : نمايش دادن ،خودنمايى کردن

to show one out : کسيرا از در بيرون کردن ،راه بيرون رفتن را بکسى نشان دادن

to show one round : کسيرا دور گرداندن وجاهاى تماشايى راباو نشان دادن

to show one to the door : کسيرا تا دم در بردن يا رهنمايى کردن

to show ones cards : قصد خودرا اشکارکردن

to show ones face : ظاهرياحاضرشدن

to show round the premises : دورتادورعمارت رانشان کسى دادن

to show temper : کج خلق شدن ،رنجيدن

to show the white feather : ازميدان در رفتن ،بزدلى کردن ،زه زدن

to show up : نشان دادن ،رسوا کردن ،لودادن ،جلوه گر شدن

to shriek out : باجيغ ودادگفتن

to shrink from fear : ازترس عقب کشيدن

to shrive oneself : گناهان خود را اعتراف کردن وامرزش طلبيدن

to shuffle from hand to hand : دست بدست کردن

to shuffle off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن بدوش وديگرى گذاردن

to shuffle out sight : غيبانيدن

to shuffle throuch shun : بدشوارى انجام دادن ،پرهيزکردن از،اجتناب کردن از

to shunt a project : کنارگذاشتن يک پروژه

to shuntan electric current : يک جريان الکتريکى رامنحرف ساختن( تغييرجهت دادن)

to shut down : بسته شدن ،تعطيل شدن ،پايين اوردن

to shut in : حبس کردن ،تو نگاه داشتن ،از خروج جلوگيرى کردن

to shut off : جلو( چيزى ) را گرفتن ،قطع کردن

to shut out : پشت درنگاهداشتن ،در روى( کسى ) بستن ،راه ندادن ،ازمدنظر راندن يادورکردن

to shut up : برچيدن ،حبس کردن ،درصندوق گذاشتن ،دهان بستن

to sigh out : با اه وحسرت گفتن

to sighfor lost days : افسوس روزهاى تلف شده را خوردن

to sight gun : نشان کردن اسلحه

to sight land : ديدن منظره

to sign away : با امضامنتقل کردن

to signal a ship to anchor : باعلامت اخطارکردن به کشتى

to sin agaist god : بخدا گناه ورزيدن ،بدرگاه خداگناه کردن

to sing out : بلندخواندن( يا صدا کردن) ،فريادزدن ،با اوازبه پايان رساندن( سال)

to sing to sleep : با اواز يا لالايى خوابندن

to sinister in : خورد رفتن ،گود افتادن ،فرو رفتن

to sink in the scale : پايين رفتن ،در مقام تنزل کردن

to sit (up)on a matter : درباره موضوعى جلسه کردن

to sit for a province : نمايندگى استانى را در مجلس داشتن

to sit for an examination : در امتحانى وارد شدن يا شرکت کردن

to sit heavy on the stomach : سنگين بودن ،گوارا نبودن ،دير هضم بودن

to sit out : تا پايان( چيزى ) نشستن ،بيشتر نشستن از،شرکت نداشتن در

to sit under a pre cher : پاى وعظ واعظى نشستن

to sit up : راست نشستن

to size up : اندازه( چيزى ) را براورد کردن

to skid the wheels : ترمزکردن

to skim ones the news : به اخبارنگاهى سطحى کردن

to skip rope : بند بازى کردن ،از طناب پريدن

to skips over : انداختن ،ول کردن ،حذف کردن ،ناديده گذستن از

to skirt a camp : از کنار يا پيرامون اردويى رد شدن

to skirt along the coast : در کناردريا( يا در امتدادساحل ) رفتن

to slack off : سست کردن( يا شدن) ،کم زوريا بيحال دن

to slack up : کم کم اهسته کردن( قطار)

to sleep fast : خواب خوش( ياسنگين ) رفتن

to sleep off my headach : باخواب سردردرابرطرف کردن

to sleep sound : خواب راحت ياسنگين رفتن

to slice the air : هواراشکافتن وازان گذشتن

to slip off or away : ناديده رفتن ،جيم شدن

to slit hide into thongs : پوستى را بريده تسمه هاى باريک ازان دراوردن

to smell a rat : بو بردن ،طنين شدن

to smell about : بو کشيدن ،جستجو کردن

to smell ofgarlic : بوى سيردادن

to smell out : بابوپيداکردن ،بوبردن ،پى بردن به ،رد( چيزيرا ) گرفتن وپيدا کردن

to smell something burning : بوى سوخته شنيدن

to smell sweet : خوش بو بودن ،بوى خوب دادن

to smile a person into a mood : کسيرا با لبخند بحالت ويژه اى در ژوردن

to smile at : خنديدن به ،مسخره کردن

to smite off : زدن وجدا کردن

to smoke opium : ترياک کشيدن ،وافور کشيدن

to smoke a pipe : پيپ يا چپق کشيدن

to smoke oneself sick : از بسيارى استعمال دخانيات ناخوش شدن

to smooth a difficulty : اشکالى را رفع يا برطرف کردن

to smooth over a fault : عيب يا تقصيرى را پوشاندن

to smooth the brow : گره از جيب گشادن

to smother with kisses : غرق بوسه کردن

to smuggle in : قاچاقى اوردن ياوارد کردن

to smuggle out : قاچاقى صادر کردن يا فرستادن

to snag a tree trunk : ته شاخه هاى درخت را زدن وانرا صاف کردن

to snap at an invitation : دعوتى را فورا پذيرفتن

to snap one;s fingers at : با زدن بشکن( يا انگشت ) ناچيز شمردن

to snap up : ربودن ،زودبرداشتن ،بى درنگ پذيرفتن يا خريدن ،متعرض شدن

to snatch at : ربودن ،باشتياق پذيرفتن

to sneer out of coun tenance : با استهزا از رو بردن

to sniff at : بو کردن ،بو کشيدن ،ناچيز دانستن ،نفرت کردن

to sniff up water : اب رابه بينى کشيدن

to snuff out : در نتيجه گل گيرى خاموش کردن ،خاموش کردن ،نا اميد کردن ،مردن

to soak oneself : زياد نوشابه خوردن

to soak out the salt of : توى اب گذاشتن وکم نمک کردن

to soften a water : سبک ترکردن ياشيرين کردن اب

to solicit an office : درخواست ازيک شرکت

to some extent : تاحدودي

to something against risk : چيزى را از خطر حفظ نمودن

to song a song : سرود خواندن

to sorrow for any one : غصه کسيرا خوردن ،براى کسى غصه خوردن يا غمگين شدن

to sound a parley : با زدن شيپور( ياطبل ) بگفتگو خواندن

to sound a retreat : شيپور عقب نشينى زدن

to sound a trumpet : شيپورزدن

to sound an a : شيپوراشوب زدن

to sound the retreat : شيپورعقب نشينى زدن

to souse a burning house : اب پاشيدن روى خانه درحال سوختن

to souse a meat or fish : درترشى گذاشتن گوشت ياماهى

to sow mines : مين گذاشتن ،مين گذارى کردن

to sow the seeds of something : تخم چيزى راکاشتن ،بنيادچيزى را گذاشتن

to sow wind and reap whirlwind : تخم بد کاشتن وميوه بدتر گرفتن

to space out : زياد فاصله دادن ،گشادترکردن

to spade the ground : بيل زدن

to spar at each other : با هم يک ودوکردن ،مبادله کلام کردن ،باهم مشت بازى کردن

to spat at(or upon)any one : تف بکسى انداختن ،کسيرا خواريا رسوا کردن

to spawn eggs : ريختن تخم

to speak daggers : سخت سخت يا نيشدار گفتن

to speak ill of : بد گويى کردن از

to speak out(or up) : بى پرده سخن گفتن ،بلندترحرف زدن

to speak with f. : به روانى سخن گفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

عوامل موثر و موانع رشد خودآگاهی
حقوق حاکم بر مردم از دیدگاه امام علی (ع)
جزوه طراحی و ساخت کامپایلر
آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس
گزارش کاراموزی عمران ساخت یک مجتمع تجاری با عکس
بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم
دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام
دانلود تحقیق و پاورپوینت کامل آناتومی بدن به همراه شرح
دانلود تحقیق و پاورپوینت زیبایی شناسی در معماری به صورت کامل
نمونه سوال درس دینامیک با جواب
دانلود پاورپوینت مبانی آماری تحلیل واریانس
دانلود پاورپوینت قالب پاورپوینت متحرک چراغ قرمز
دانلود پاورپوینت زندگی نامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی
دانلود پاورپوینت بررسی شاخص های جمعیتی استان خراسان جنوبی
پاورپوینتی در مورد ریز گردها در ایران
پاورپوینتی با موضوع معماری سبز
10 درس طلایی از انیشتین
پاورینت فارسی چهارم دبستان درس دوم
بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران