لغات مشابه
to shake a leg : رقصيدن ،رقص ،دست افشاندن

to shake down mulberries : توت تکاندن

to shake hands : (بهم ) دست دادن

to shake off the dust : گردگيرى گردن ،گرد گرفتن( از)،تکاندن

to shank off : افتادن

to share out : بخش کردن ،تقسيم کردن

to shear a sheep : پشم گوسفندى راچيدن

to shed light on : نور افشاندن بر،روشن کردن

to shed tears : اشک ريختن

to sheer off : جدا شدن ،قهر کردن

to shell off : ورقه ورقه شدن ورامدن

to shelter oneself : پناهنده شدن

to shift a burden : کارى رابدوش ديگرى گذاشتن

to shift off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن وبدوش ديگرى گذاردن

to shift to the new building : اسباب کشى کردن

to shiftthe scene : عوض کردن صحنه

to shin up a tree : از درختى بالارفتن

to shiver with cold : از سرمالرزيدن

to shoot an a : تيرانداختن

to shoot forth : بيرون امدن ،درامدن ،پيش امدن ،بالاجستن

to shoot out : پيش امدن ،بالاجستن ،بالارفتن ،بالازدن

to shoot up : بالازدن ،بالارفتن ،قدکشيدن ،بلندشدن

to shout for joy : از خوشى فرياد زدن

to show a bold front : پر رويى کردن ،جسارت کردن

to show f. : سرجنگ داشتن ،تسليم نشدن ،رام نشدن

to show off : نمايش دادن ،خودنمايى کردن

to show one out : کسيرا از در بيرون کردن ،راه بيرون رفتن را بکسى نشان دادن

to show one round : کسيرا دور گرداندن وجاهاى تماشايى راباو نشان دادن

to show one to the door : کسيرا تا دم در بردن يا رهنمايى کردن

to show ones cards : قصد خودرا اشکارکردن

to show ones face : ظاهرياحاضرشدن

to show round the premises : دورتادورعمارت رانشان کسى دادن

to show temper : کج خلق شدن ،رنجيدن

to show the white feather : ازميدان در رفتن ،بزدلى کردن ،زه زدن

to show up : نشان دادن ،رسوا کردن ،لودادن ،جلوه گر شدن

to shriek out : باجيغ ودادگفتن

to shrink from fear : ازترس عقب کشيدن

to shrive oneself : گناهان خود را اعتراف کردن وامرزش طلبيدن

to shuffle from hand to hand : دست بدست کردن

to shuffle off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن بدوش وديگرى گذاردن

to shuffle out sight : غيبانيدن

to shuffle throuch shun : بدشوارى انجام دادن ،پرهيزکردن از،اجتناب کردن از

to shunt a project : کنارگذاشتن يک پروژه

to shuntan electric current : يک جريان الکتريکى رامنحرف ساختن( تغييرجهت دادن)

to shut down : بسته شدن ،تعطيل شدن ،پايين اوردن

to shut in : حبس کردن ،تو نگاه داشتن ،از خروج جلوگيرى کردن

to shut off : جلو( چيزى ) را گرفتن ،قطع کردن

to shut out : پشت درنگاهداشتن ،در روى( کسى ) بستن ،راه ندادن ،ازمدنظر راندن يادورکردن

to shut up : برچيدن ،حبس کردن ،درصندوق گذاشتن ،دهان بستن

to sigh out : با اه وحسرت گفتن

to sighfor lost days : افسوس روزهاى تلف شده را خوردن

to sight gun : نشان کردن اسلحه

to sight land : ديدن منظره

to sign away : با امضامنتقل کردن

to signal a ship to anchor : باعلامت اخطارکردن به کشتى

to sin agaist god : بخدا گناه ورزيدن ،بدرگاه خداگناه کردن

to sing out : بلندخواندن( يا صدا کردن) ،فريادزدن ،با اوازبه پايان رساندن( سال)

to sing to sleep : با اواز يا لالايى خوابندن

to sinister in : خورد رفتن ،گود افتادن ،فرو رفتن

to sink in the scale : پايين رفتن ،در مقام تنزل کردن

to sit (up)on a matter : درباره موضوعى جلسه کردن

to sit for a province : نمايندگى استانى را در مجلس داشتن

to sit for an examination : در امتحانى وارد شدن يا شرکت کردن

to sit heavy on the stomach : سنگين بودن ،گوارا نبودن ،دير هضم بودن

to sit out : تا پايان( چيزى ) نشستن ،بيشتر نشستن از،شرکت نداشتن در

to sit under a pre cher : پاى وعظ واعظى نشستن

to sit up : راست نشستن

to size up : اندازه( چيزى ) را براورد کردن

to skid the wheels : ترمزکردن

to skim ones the news : به اخبارنگاهى سطحى کردن

to skip rope : بند بازى کردن ،از طناب پريدن

to skips over : انداختن ،ول کردن ،حذف کردن ،ناديده گذستن از

to skirt a camp : از کنار يا پيرامون اردويى رد شدن

to skirt along the coast : در کناردريا( يا در امتدادساحل ) رفتن

to slack off : سست کردن( يا شدن) ،کم زوريا بيحال دن

to slack up : کم کم اهسته کردن( قطار)

to sleep fast : خواب خوش( ياسنگين ) رفتن

to sleep off my headach : باخواب سردردرابرطرف کردن

to sleep sound : خواب راحت ياسنگين رفتن

to slice the air : هواراشکافتن وازان گذشتن

to slip off or away : ناديده رفتن ،جيم شدن

to slit hide into thongs : پوستى را بريده تسمه هاى باريک ازان دراوردن

to smell a rat : بو بردن ،طنين شدن

to smell about : بو کشيدن ،جستجو کردن

to smell ofgarlic : بوى سيردادن

to smell out : بابوپيداکردن ،بوبردن ،پى بردن به ،رد( چيزيرا ) گرفتن وپيدا کردن

to smell something burning : بوى سوخته شنيدن

to smell sweet : خوش بو بودن ،بوى خوب دادن

to smile a person into a mood : کسيرا با لبخند بحالت ويژه اى در ژوردن

to smile at : خنديدن به ،مسخره کردن

to smite off : زدن وجدا کردن

to smoke opium : ترياک کشيدن ،وافور کشيدن

to smoke a pipe : پيپ يا چپق کشيدن

to smoke oneself sick : از بسيارى استعمال دخانيات ناخوش شدن

to smooth a difficulty : اشکالى را رفع يا برطرف کردن

to smooth over a fault : عيب يا تقصيرى را پوشاندن

to smooth the brow : گره از جيب گشادن

to smother with kisses : غرق بوسه کردن

to smuggle in : قاچاقى اوردن ياوارد کردن

to smuggle out : قاچاقى صادر کردن يا فرستادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی patently , معنی pater , معنی patera , معنی paternal , معنی paternal aunt , معنی paternal grandmother , معنی paternal love , معنی paternal uncle , معنی paternal uncles , معنی paternalism , معنی paternally , معنی paternoster , معنی path , معنی path analysis , معنی path name , معنی pathan , معنی pathetic , معنی pathetic nerve , معنی pathetically , معنی pathetism , معنی pathfinder , معنی pathfinder guidance , معنی Pathfinder Spacecraft , معنی pathic , معنی pathless , معنی pathogen , معنی pathogene , معنی pathogenetic , معنی pathogenic , معنی pathogeny , معنی pathognomic , معنی pathognomomical , معنی pathognomonic , معنی pathognomy , معنی pathologic , معنی pathological , معنی pathological lying , معنی pathologically , معنی pathologist , معنی pathology , معنی pathometer , معنی pathomimesis , معنی pathomorphism , معنی pathoneurosis , معنی pathos , معنی paticular , معنی patience , معنی patience is a virtue , معنی patience of hunger , معنی patient , معنی patiently , معنی patients , معنی patina , معنی patinated , معنی patine , معنی patinous , معنی patio , معنی patiot , معنی patois , معنی patriarch , معنی patriarchal , معنی patriarchate , معنی patriarchy , معنی Patricia Murphy , معنی patrician , معنی patriciate , معنی patricidal , معنی patricide , معنی Patrick , معنی patridge , معنی patrimonial , معنی patrimony , معنی patriot , معنی Patriot Missile , معنی patriotic , معنی Patriotic Union of Kurdistan , معنی Patriotic Union of Kurdistan of Iraq , معنی patriotism , معنی patristic , معنی patroclus , معنی patrol , معنی patrol 1 , معنی patrol 2 , معنی patrol 3 (rn) , معنی patrol boat , معنی patrol judge , معنی patrol wagon , معنی patroling , معنی patrolman ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز