لغات مشابه
to shake down mulberries : توت تکاندن

to shake hands : (بهم ) دست دادن

to shake off the dust : گردگيرى گردن ،گرد گرفتن( از)،تکاندن

to shank off : افتادن

to share out : بخش کردن ،تقسيم کردن

to shear a sheep : پشم گوسفندى راچيدن

to shed light on : نور افشاندن بر،روشن کردن

to shed tears : اشک ريختن

to sheer off : جدا شدن ،قهر کردن

to shell off : ورقه ورقه شدن ورامدن

to shelter oneself : پناهنده شدن

to shift a burden : کارى رابدوش ديگرى گذاشتن

to shift off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن وبدوش ديگرى گذاردن

to shift to the new building : اسباب کشى کردن

to shiftthe scene : عوض کردن صحنه

to shin up a tree : از درختى بالارفتن

to shiver with cold : از سرمالرزيدن

to shoot an a : تيرانداختن

to shoot forth : بيرون امدن ،درامدن ،پيش امدن ،بالاجستن

to shoot out : پيش امدن ،بالاجستن ،بالارفتن ،بالازدن

to shoot up : بالازدن ،بالارفتن ،قدکشيدن ،بلندشدن

to shout for joy : از خوشى فرياد زدن

to show a bold front : پر رويى کردن ،جسارت کردن

to show f. : سرجنگ داشتن ،تسليم نشدن ،رام نشدن

to show off : نمايش دادن ،خودنمايى کردن

to show one out : کسيرا از در بيرون کردن ،راه بيرون رفتن را بکسى نشان دادن

to show one round : کسيرا دور گرداندن وجاهاى تماشايى راباو نشان دادن

to show one to the door : کسيرا تا دم در بردن يا رهنمايى کردن

to show ones cards : قصد خودرا اشکارکردن

to show ones face : ظاهرياحاضرشدن

to show round the premises : دورتادورعمارت رانشان کسى دادن

to show temper : کج خلق شدن ،رنجيدن

to show the white feather : ازميدان در رفتن ،بزدلى کردن ،زه زدن

to show up : نشان دادن ،رسوا کردن ،لودادن ،جلوه گر شدن

to shriek out : باجيغ ودادگفتن

to shrink from fear : ازترس عقب کشيدن

to shrive oneself : گناهان خود را اعتراف کردن وامرزش طلبيدن

to shuffle from hand to hand : دست بدست کردن

to shuffle off responsibility : مسئوليت را ازخودسلب کردن بدوش وديگرى گذاردن

to shuffle out sight : غيبانيدن

to shuffle throuch shun : بدشوارى انجام دادن ،پرهيزکردن از،اجتناب کردن از

to shunt a project : کنارگذاشتن يک پروژه

to shuntan electric current : يک جريان الکتريکى رامنحرف ساختن( تغييرجهت دادن)

to shut down : بسته شدن ،تعطيل شدن ،پايين اوردن

to shut in : حبس کردن ،تو نگاه داشتن ،از خروج جلوگيرى کردن

to shut off : جلو( چيزى ) را گرفتن ،قطع کردن

to shut out : پشت درنگاهداشتن ،در روى( کسى ) بستن ،راه ندادن ،ازمدنظر راندن يادورکردن

to shut up : برچيدن ،حبس کردن ،درصندوق گذاشتن ،دهان بستن

to sigh out : با اه وحسرت گفتن

to sighfor lost days : افسوس روزهاى تلف شده را خوردن

to sight gun : نشان کردن اسلحه

to sight land : ديدن منظره

to sign away : با امضامنتقل کردن

to signal a ship to anchor : باعلامت اخطارکردن به کشتى

to sin agaist god : بخدا گناه ورزيدن ،بدرگاه خداگناه کردن

to sing out : بلندخواندن( يا صدا کردن) ،فريادزدن ،با اوازبه پايان رساندن( سال)

to sing to sleep : با اواز يا لالايى خوابندن

to sinister in : خورد رفتن ،گود افتادن ،فرو رفتن

to sink in the scale : پايين رفتن ،در مقام تنزل کردن

to sit (up)on a matter : درباره موضوعى جلسه کردن

to sit for a province : نمايندگى استانى را در مجلس داشتن

to sit for an examination : در امتحانى وارد شدن يا شرکت کردن

to sit heavy on the stomach : سنگين بودن ،گوارا نبودن ،دير هضم بودن

to sit out : تا پايان( چيزى ) نشستن ،بيشتر نشستن از،شرکت نداشتن در

to sit under a pre cher : پاى وعظ واعظى نشستن

to sit up : راست نشستن

to size up : اندازه( چيزى ) را براورد کردن

to skid the wheels : ترمزکردن

to skim ones the news : به اخبارنگاهى سطحى کردن

to skip rope : بند بازى کردن ،از طناب پريدن

to skips over : انداختن ،ول کردن ،حذف کردن ،ناديده گذستن از

to skirt a camp : از کنار يا پيرامون اردويى رد شدن

to skirt along the coast : در کناردريا( يا در امتدادساحل ) رفتن

to slack off : سست کردن( يا شدن) ،کم زوريا بيحال دن

to slack up : کم کم اهسته کردن( قطار)

to sleep fast : خواب خوش( ياسنگين ) رفتن

to sleep off my headach : باخواب سردردرابرطرف کردن

to sleep sound : خواب راحت ياسنگين رفتن

to slice the air : هواراشکافتن وازان گذشتن

to slip off or away : ناديده رفتن ،جيم شدن

to slit hide into thongs : پوستى را بريده تسمه هاى باريک ازان دراوردن

to smell a rat : بو بردن ،طنين شدن

to smell about : بو کشيدن ،جستجو کردن

to smell ofgarlic : بوى سيردادن

to smell out : بابوپيداکردن ،بوبردن ،پى بردن به ،رد( چيزيرا ) گرفتن وپيدا کردن

to smell something burning : بوى سوخته شنيدن

to smell sweet : خوش بو بودن ،بوى خوب دادن

to smile a person into a mood : کسيرا با لبخند بحالت ويژه اى در ژوردن

to smile at : خنديدن به ،مسخره کردن

to smite off : زدن وجدا کردن

to smoke opium : ترياک کشيدن ،وافور کشيدن

to smoke a pipe : پيپ يا چپق کشيدن

to smoke oneself sick : از بسيارى استعمال دخانيات ناخوش شدن

to smooth a difficulty : اشکالى را رفع يا برطرف کردن

to smooth over a fault : عيب يا تقصيرى را پوشاندن

to smooth the brow : گره از جيب گشادن

to smother with kisses : غرق بوسه کردن

to smuggle in : قاچاقى اوردن ياوارد کردن

to smuggle out : قاچاقى صادر کردن يا فرستادن

to snag a tree trunk : ته شاخه هاى درخت را زدن وانرا صاف کردن

to snap at an invitation : دعوتى را فورا پذيرفتن

to snap one;s fingers at : با زدن بشکن( يا انگشت ) ناچيز شمردن

to snap up : ربودن ،زودبرداشتن ،بى درنگ پذيرفتن يا خريدن ،متعرض شدن

to snatch at : ربودن ،باشتياق پذيرفتن

to sneer out of coun tenance : با استهزا از رو بردن

to sniff at : بو کردن ،بو کشيدن ،ناچيز دانستن ،نفرت کردن

to sniff up water : اب رابه بينى کشيدن

to snuff out : در نتيجه گل گيرى خاموش کردن ،خاموش کردن ،نا اميد کردن ،مردن

to soak oneself : زياد نوشابه خوردن

to soak out the salt of : توى اب گذاشتن وکم نمک کردن

to soften a water : سبک ترکردن ياشيرين کردن اب

to solicit an office : درخواست ازيک شرکت

to some extent : تاحدودي

to something against risk : چيزى را از خطر حفظ نمودن

to song a song : سرود خواندن

to sorrow for any one : غصه کسيرا خوردن ،براى کسى غصه خوردن يا غمگين شدن

to sound a parley : با زدن شيپور( ياطبل ) بگفتگو خواندن

to sound a retreat : شيپور عقب نشينى زدن

to sound a trumpet : شيپورزدن

to sound an a : شيپوراشوب زدن

to sound the retreat : شيپورعقب نشينى زدن

to souse a burning house : اب پاشيدن روى خانه درحال سوختن

to souse a meat or fish : درترشى گذاشتن گوشت ياماهى

to sow mines : مين گذاشتن ،مين گذارى کردن

to sow the seeds of something : تخم چيزى راکاشتن ،بنيادچيزى را گذاشتن

to sow wind and reap whirlwind : تخم بد کاشتن وميوه بدتر گرفتن

to space out : زياد فاصله دادن ،گشادترکردن

to spade the ground : بيل زدن

to spar at each other : با هم يک ودوکردن ،مبادله کلام کردن ،باهم مشت بازى کردن

to spat at(or upon)any one : تف بکسى انداختن ،کسيرا خواريا رسوا کردن

to spawn eggs : ريختن تخم

to speak daggers : سخت سخت يا نيشدار گفتن

to speak ill of : بد گويى کردن از

to speak out(or up) : بى پرده سخن گفتن ،بلندترحرف زدن

to speak with f. : به روانى سخن گفتن

to spell out : بزحمت خواندن يا هجى کردن

to spin out : بسر بردن ،امتداد دادن ،مفصلا درست کردن

to spirit up : سرخلق اوردن

to spiritaway : ربودن

to spit out food : تف کردن غذا،بيرون دادن غذا

to splash into water : به اب زدن

to split hairs : موشکافى کردن ،باريک بين شدن ،نکته گيرى کردن

to split the d. : ميانه را گرفتن

to split the difference : تفاوت ميان دو چيز را دو نيم کردن ،ميانه را گرفتن ،مصالحه کردن

to spoil ones game : نقشه ياکارکسيراخراب کردن

to spoke the t. : راست گفتن

to sprang a horse : جهاندن ياپراندن يک اسب

to spray a room : امشى ياداروى ديگردراطاقى افشاندن( ياپاشيدن)

to spray a tree : داروى ويژه بردرختى افشاندن تا انکه ميکرب هاى ان کشته شود

to spread like wildfire : خيلى زودمنتشرشدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت خانواده
پاورپوینت طرح جامع (ساختاری) بندرعباس با رویکرد راهبردی
پاورپوینت اصول تربیت فرزندان
پاورپوینت فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار
پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری
پاورپوینت داده کاوی در مدیریت داده و کامپیوتر
پاورپوینت پیاده‌ سازی مدیریت دانش
پاورپوینت بیمه و ریسک
پاورپوینت کیفیت حسابرسی
پاورپوینت کیفیت سود
پاورپوینت محافظه کاری درحسابداری
پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود
پاورپوینت نقش فرهنگ در حسابداری
پاورپوینت انواع شوك و اقدامات پرستاری آن
پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز (سازمان های یادگیرنده)
پاورپوینت فیزیولوژی قاعدگی
پاورپوینت پلاستیک و کامپوزیت
پاورپوینت آرامش یابی به عنوان یک شیوه درمانی
پاورپوینت مدلسازی معادلات ساختاری