لغات مشابه
to shiftthe scene : عوض کردن صحنه

to shin up a tree : از درختى بالارفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: