لغات مشابه
toby : کفل ،سرين ،لنبر،خيابان ،جاده اصلى ،راه زنى

tocher : جهيزيه ،جيهزيه دادن ،جهاز دادن

tocology : )=tokology(علم مامايى ،مبحث زايمان ومامايى

tocsin : اژير،سوت يا زنگ خطر

tod : شاخ وبرگ

today : امروز

toddle : تاتى کردن ،تاتى ،کودک تازه براه افتاده

toddler : نوپا

toddy : شيره خرما که در ساختن عرق خرمابکار ميرود،عرق خرما که بااب گرم مخلوط شود

todo : زحمت ،دردسر،هايهو،قيل وقال ،دادوبيداد،شاط وشوط

toe : شست پا , انگشت پا

toe box : چرم لايه سرپنجه کفش

toe cap : (رويه ) پنجه کفش

toe crack : شکاف جدار سم اسب

toe dance : رقص روى نوک پا،رقاصه روى نوک پا

toe drain : معمارى : زهکش پايه

toe loop jump : ورزش : پرش از لبه عقبى يک اسکيت بکمک نوک انگشت پاى ديگر و چرخش کامل در هوا و بازگشت روى همان لبه عقبى

toe of dam : عمران : پاى سد

toe pick : ورزش : تيغه تيز جلويى اسکيت براى کمک به پرش يا چرخش

toe point : ورزش : پوشش لاستيکى سفت روى لبه جلويى اسکيت قرقره دار براى کمک به پرش

toe protection : معمارى : پاشنه بندى

toe raise : ورزش : تمرين ايستادن و بلند کردن بدن روى نوک پا

toe stand : ورزش : ايستادن ژيمناست روى نوک پا

toe walley : ورزش : پرش از لبه عقبى يک پا و چرخش کامل در هوا و برگشت روى همان پا بکمک فشار نوک اسکيت

toe weight : ورزش : وزنه فلزى وصل به سم جلويى اسب در ارابه رانى براى تنظيم گامهاى اسب

toe in : علوم مهندسى : زاويه تو - اين

toe off : ورزش : جدا شدن پنجه پا از زمين

toeless : بدون پنجه

toenail : ناخن انگشت پا

toeplate : نعل پنجه کفش

toff : شخص اقا منش وخوش لباس

toffee : تافى ،اب نبات شامل شکر زرد وشيره

toffy : تافي

Tofigeh : توفيقه

Tofts : تافتس

tog : (ز.ع ).جامه پوشاندن ،لباس پوشيدن ،جامه

toga : جبه ،رداى بى استين ،لباس رسمى قضات

together : با هم , باهم , بضميمه , يکجا , بايکديگر , با همديگر , گردهم , باضافه , دوتايي , به انضمام

together with : بمعيت

togetherness : باهمي

toggery : رخت ،جامه ،ملبوس ،يراق ودهانه اسب ،(درجمع )لباس فروشى

toggle flip flop : الا کلنگ ضامنى

toggle joint : علوم مهندسى : مفصل زانويى

togive the leg sof : چارپايى کردن ،کسيرا در کار دشوارى يارى کردن

togs : ملبوس ،جامه

togtherness : اتفاق ،باهمى

toi mug at : سخت تحصيل کردن

Toil : زحمت

toil : محنت ،کار پر زحمت ،کشمکش ،ستيز،پيکار،مجادله ،بحث وجدل ،محصول رنج ،زحمت کشيدن ،رنج بردن ،تور ياتله ،دام

toil : مشقت کشيدن , محصول رنج

toile : کرباس ،پارچه کتان نازک

toiler : زحمتکش ،رنجبر

toilet : مستراح , خلاء , ميز آرايش , توالت , مبرز

toilet cover : رو ميزى براى ميز ارايش

toilet paper : کاغذ( جهت ) طهارت

toilet training : روانشناسى : اموزش اداب توالت رفتن

toilet soap : صابون دستشوئى

toiletry : لوازم آرايش , اسباب توالت

toilette : ميز آرايش

toilful : پرزحمت ،زحمتکش ،ساعى

toiling class : قانون ـ فقه : طبقه رنجبر

toils : دام ،تله

toilsome : پرزحمت

tokay : انگور سفيد يا ارغوانى بيضى ،شراب شيرين مجارستان

token : علامت

token economy : روانشناسى : اقتصاد ژتونى

token money : بازرگانى : پول فرعى

token passing : کامپيوتر : گذراندن نشانه

token ring network : کامپيوتر : شبکه نشانه حلقه اى

tokick against a rule : ازقانون سرباززدن

tokology : )=tocology(علم مامايى ،مبحث زايمان ومامايى

Tokyo : توکيو

tolaugh.atany thing : بچيزى خنديدن ،استهزاکردن ،مسخره کردن ،لبخند زدن

tolay street on : اهميت دادن ،تاکيد کردن ،با تکيه تلفظ کردن

tolbooth : گيشه دريافت عوارض راه ،نواقل ،زندان ،تالار( پذيرايى)

told : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)tell ،گفته شده

tole : حلبى منقوش وجلادار

toledo : شهر تولدو،شمشير ابدار مصنوع تولدو

tolerability : قابليت پذيرش

tolerable : قابل تحمل , تحمل پذير

tolerably : بطور قابل تحمل ،بطور ميانه

tolerance : صبر , طاقت , تحمل , بردباري , توش

tolerance dose : علوم نظامى : دوز دريافتى قابل استقامت از تشعشعات اتمى

tolerance limit : شيمى : خطاى مجاز

tolerant : صبور , مدارا آميز , شکيبا , اغماض کننده , بردبار , بامدارا , شخص متحمل , آزادمنش

tolerantly : مدارا آميز , اغماض کننده , بامدارا , شخص متحمل

tolerate : تحمل کردن , تاب آوردن , بردباري کردن

toleration : آزادمنشي , مدارا

tolerator : تحمل کننده ،اغماض کننده

toll : حق العبور , باج

toll bar : زنجير( راهدارى)

toll call : (ز.ع -.امر ).مخابره تلفنى خارج شهرى

toll charge : معمارى : باج

toll exchange : علوم مهندسى : مرکز تلفن

toll house : راهدار خانه ،جايگاه ،مامور زنجير

toll rest : علوم مهندسى : ابزارگاه

toll steel : علوم مهندسى : فولاد ابزار

toll thorough : قانون ـ فقه : وجهى که بابت گذشتن از معابر عمومى يا شاهراهها پرداخت مى شود

toll traverse : قانون ـ فقه : وجهى که براى عبور از املاک خصوصى پرداخت مى شود

tollable : باج بردار،باج بده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی of the same a , معنی of the same grade , معنی of the surface , معنی of toos , معنی of understanding , معنی of unknown ownership , معنی of vast extent , معنی of vital importance , معنی of war , معنی of what kind is it ? , معنی of whip , معنی of winter , معنی of wire , معنی of writing , معنی of yesterday , معنی of yon , معنی ofentimes , معنی off , معنی off and on , معنی off break , معنی off cast , معنی off center , معنی off color , معنی off colored , معنی off colour , معنی off diagonal cross peaks , معنی off drive , معنی off hook , معنی off key , معنی off line operation , معنی off line storage , معنی off load , معنی off of , معنی off ones guard , معنی off page connector , معنی off period , معنی off plmb , معنی off print , معنی off risks , معنی off screen formatting , معنی off shore fisheries , معنی off spin , معنی off take rudder , معنی off the map , معنی off the rails , معنی off the record , معنی off the reel , معنی off the track , معنی off the trail , معنی off time , معنی off to a point , معنی off weight , معنی off went his hat , معنی off white , معنی off wing , معنی off with his head , معنی off with you , معنی off year , معنی off centre load , معنی off hand , معنی off road racing , معنی off roader , معنی off season , معنی off shore , معنی off side , معنی off spinner , معنی offal , معنی offbeat , معنی offence , معنی offence against public order , معنی offences against persons , معنی offences against property , معنی offences against public dencency , معنی offences against public morals , معنی offend , معنی offended , معنی offendedly , معنی offender , معنی offender against this article , معنی offenders will be punished , معنی offending public decency , معنی offense , معنی offense,etc , معنی offensive , معنی offensive alliance , معنی offensive block , معنی offensive foul , معنی offensive movement , معنی offensive player ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز