معنی toe weight

toe weight
ورزش : وزنه فلزى وصل به سم جلويى اسب در ارابه رانى براى تنظيم گامهاى اسب
کلمات مشابه

toe in : علوم مهندسى : زاويه تو - اين

toe off : ورزش : جدا شدن پنجه پا از زمين

toeless : بدون پنجه

toenail : ناخن انگشت پا

toeplate : نعل پنجه کفش

toff : شخص اقا منش وخوش لباس

toffee : تافى ،اب نبات شامل شکر زرد وشيره

toffy : تافي

Tofigeh : توفيقه

Tofts : تافتس

tog : (ز.ع ).جامه پوشاندن ،لباس پوشيدن ،جامه

toga : جبه ،رداى بى استين ،لباس رسمى قضات

together : با هم , باهم , بضميمه , يکجا , بايکديگر , با همديگر , گردهم , باضافه , دوتايي , به انضمام

together with : بمعيت

togetherness : باهمي

toggery : رخت ،جامه ،ملبوس ،يراق ودهانه اسب ،(درجمع )لباس فروشى

toggle flip flop : الا کلنگ ضامنى

toggle joint : علوم مهندسى : مفصل زانويى

togive the leg sof : چارپايى کردن ،کسيرا در کار دشوارى يارى کردن

togs : ملبوس ،جامه

togtherness : اتفاق ،باهمى

toi mug at : سخت تحصيل کردن

Toil : زحمت

toil : محنت ،کار پر زحمت ،کشمکش ،ستيز،پيکار،مجادله ،بحث وجدل ،محصول رنج ،زحمت کشيدن ،رنج بردن ،تور ياتله ،دام

toil : مشقت کشيدن , محصول رنج

toile : کرباس ،پارچه کتان نازک

toiler : زحمتکش ،رنجبر

toilet : مستراح , خلاء , ميز آرايش , توالت , مبرز

toilet cover : رو ميزى براى ميز ارايش

toilet paper : کاغذ( جهت ) طهارت

toilet training : روانشناسى : اموزش اداب توالت رفتن

toilet soap : صابون دستشوئى

toiletry : لوازم آرايش , اسباب توالت

toilette : ميز آرايش

toilful : پرزحمت ،زحمتکش ،ساعى

toiling class : قانون ـ فقه : طبقه رنجبر

toils : دام ،تله

toilsome : پرزحمت

tokay : انگور سفيد يا ارغوانى بيضى ،شراب شيرين مجارستان

token : علامت

token economy : روانشناسى : اقتصاد ژتونى

token money : بازرگانى : پول فرعى

token passing : کامپيوتر : گذراندن نشانه

token ring network : کامپيوتر : شبکه نشانه حلقه اى

tokick against a rule : ازقانون سرباززدن

tokology : )=tocology(علم مامايى ،مبحث زايمان ومامايى

Tokyo : توکيو

tolaugh.atany thing : بچيزى خنديدن ،استهزاکردن ،مسخره کردن ،لبخند زدن

tolay street on : اهميت دادن ،تاکيد کردن ،با تکيه تلفظ کردن

tolbooth : گيشه دريافت عوارض راه ،نواقل ،زندان ،تالار( پذيرايى)

told : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)tell ،گفته شده

tole : حلبى منقوش وجلادار

toledo : شهر تولدو،شمشير ابدار مصنوع تولدو

tolerability : قابليت پذيرش

tolerable : قابل تحمل , تحمل پذير

tolerably : بطور قابل تحمل ،بطور ميانه

tolerance : صبر , طاقت , تحمل , بردباري , توش

tolerance dose : علوم نظامى : دوز دريافتى قابل استقامت از تشعشعات اتمى

tolerance limit : شيمى : خطاى مجاز

tolerant : صبور , مدارا آميز , شکيبا , اغماض کننده , بردبار , بامدارا , شخص متحمل , آزادمنش

tolerantly : مدارا آميز , اغماض کننده , بامدارا , شخص متحمل

tolerate : تحمل کردن , تاب آوردن , بردباري کردن

toleration : آزادمنشي , مدارا

tolerator : تحمل کننده ،اغماض کننده

toll : حق العبور , باج

toll bar : زنجير( راهدارى)

toll call : (ز.ع -.امر ).مخابره تلفنى خارج شهرى

toll charge : معمارى : باج

toll exchange : علوم مهندسى : مرکز تلفن

toll house : راهدار خانه ،جايگاه ،مامور زنجير

toll rest : علوم مهندسى : ابزارگاه

toll steel : علوم مهندسى : فولاد ابزار

toll thorough : قانون ـ فقه : وجهى که بابت گذشتن از معابر عمومى يا شاهراهها پرداخت مى شود

toll traverse : قانون ـ فقه : وجهى که براى عبور از املاک خصوصى پرداخت مى شود

tollable : باج بردار،باج بده

tollbooth : نواقل

tolled : قانون ـ فقه : حق عبور يا حق ارتفاق ساقط شده در اثر مرور زمان

tollgate : باجگاه , باجداري

tollman : راهدار

tollway : باجراه

toluylene : شيمى : تولوييلن

tom : گربه نر , جنس نر

Tom Blaker : تام بليکر

tom cat : گربه نر

tom collins : نوعى مشروب الکلى مرکب از جين واب وغيره

Tom Ridge : تام ريج

tom thumb : شخص کوتوله ،شخص بى اهميت

tom tom : طبل سرخ پوستان ،کوس ،طبل زدن

tomahawk : با تبر زين زدن ،تبرزين

tomall(e)y : جگر خرچنگ

Toman : تومن

tomato : گوجه فرنگي , گوجهفرنگي

tomato sauce : رب

tomŠdickŠ& harry : على ونقى وحسن ،زيدوعمر

tomb : آرامگاه , دخمه , گور , قبر , مرقد , مقبرهاي , ضريح , مقبره , مغاک , مزار , لحد

tombac : فلز زرورق

tombestone : معمارى : سنگ قبر

tombless : بي آرامگاه , گورگم

tombola : نوعى قمار شبيه لوتو

tomboy : دختر پسروار

معنی toe weight به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی