لغات مشابه
Tokyo : توکيو

tolaugh.atany thing : بچيزى خنديدن ،استهزاکردن ،مسخره کردن ،لبخند زدن

tolay street on : اهميت دادن ،تاکيد کردن ،با تکيه تلفظ کردن

tolbooth : گيشه دريافت عوارض راه ،نواقل ،زندان ،تالار( پذيرايى)

told : (زمان ماضى واسم مفعول فعل)tell ،گفته شده

tole : حلبى منقوش وجلادار

toledo : شهر تولدو،شمشير ابدار مصنوع تولدو

tolerability : قابليت پذيرش

tolerable : قابل تحمل , تحمل پذير

tolerably : بطور قابل تحمل ،بطور ميانه

tolerance : صبر , طاقت , تحمل , بردباري , توش

tolerance dose : علوم نظامى : دوز دريافتى قابل استقامت از تشعشعات اتمى

tolerance limit : شيمى : خطاى مجاز

tolerant : صبور , مدارا آميز , شکيبا , اغماض کننده , بردبار , بامدارا , شخص متحمل , آزادمنش

tolerantly : مدارا آميز , اغماض کننده , بامدارا , شخص متحمل

tolerate : تحمل کردن , تاب آوردن , بردباري کردن

toleration : آزادمنشي , مدارا

tolerator : تحمل کننده ،اغماض کننده

toll : حق العبور , باج

toll bar : زنجير( راهدارى)

toll call : (ز.ع -.امر ).مخابره تلفنى خارج شهرى

toll charge : معمارى : باج

toll exchange : علوم مهندسى : مرکز تلفن

toll house : راهدار خانه ،جايگاه ،مامور زنجير

toll rest : علوم مهندسى : ابزارگاه

toll steel : علوم مهندسى : فولاد ابزار

toll thorough : قانون ـ فقه : وجهى که بابت گذشتن از معابر عمومى يا شاهراهها پرداخت مى شود

toll traverse : قانون ـ فقه : وجهى که براى عبور از املاک خصوصى پرداخت مى شود

tollable : باج بردار،باج بده

tollbooth : نواقل

tolled : قانون ـ فقه : حق عبور يا حق ارتفاق ساقط شده در اثر مرور زمان

tollgate : باجگاه , باجداري

tollman : راهدار

tollway : باجراه

toluylene : شيمى : تولوييلن

tom : گربه نر , جنس نر

Tom Blaker : تام بليکر

tom cat : گربه نر

tom collins : نوعى مشروب الکلى مرکب از جين واب وغيره

Tom Ridge : تام ريج

tom thumb : شخص کوتوله ،شخص بى اهميت

tom tom : طبل سرخ پوستان ،کوس ،طبل زدن

tomahawk : با تبر زين زدن ،تبرزين

tomall(e)y : جگر خرچنگ

Toman : تومن

tomato : گوجه فرنگي , گوجهفرنگي

tomato sauce : رب

tomŠdickŠ& harry : على ونقى وحسن ،زيدوعمر

tomb : آرامگاه , دخمه , گور , قبر , مرقد , مقبرهاي , ضريح , مقبره , مغاک , مزار , لحد

tombac : فلز زرورق

tombestone : معمارى : سنگ قبر

tombless : بي آرامگاه , گورگم

tombola : نوعى قمار شبيه لوتو

tomboy : دختر پسروار

tomboyish : (دختر )مثل پسرها

tome : جلد بزرگ , کتاب قطور

tomentose : کرک دار،پرزدار

tomentulose : کرکى ،پرزدار

tomentum : کرک

tomfool : ادم نادان ،احمق ،بليد،دلقک ،لوده

tommy : تامي , توماس

tommy atkins : سرباز انگليسى

tommy gun : مسلسل دستى

tommy shop : دکان خواربارفروشى يانانوايى

tommyrot : حماقت محض ،بلاهت

tomography : فن تشخيص امراض از روى عکسبردارى با اشعه مجهول ،پرتونگارى مقطعى

tomorrow : فردا

tomorrow night : فردا شب

tomorrow week : هشت روز ديگر

tomtit : (ج.ش ).سينه سرخ جنگلى

tomtom : کوس هندى ،طبل هندى ،کوس زدن

ton : تن

tonal : مربوطه به اهنگ صدا

tonal scale : روانشناسى : مقياس صوتى

tonal volume : روانشناسى : بلندى صوت

tone : آهنگ داشتن , درجه صدا , لحن , نوا

tone (to) : معمارى : برنگ مطلوب در اوردن

tone and semitone : پرده ونيم پرده

tone arm : (در گرامافون )الت سوزن نگهدار گرامافون

tone control : الکترونيک : پيچ اهنگ

tone deaf : فاقد حساسيت نسبت به اهنگ موسيقى

tone deafness : روانشناسى : کرى بسامدى

tone dialing : شماره گيرى اهنگى

tone language : زبانهاى اهنگى( مثل چينى که تغيير اهنگ وطرز تلفظ کلمه معنى ان را تغيير ميدهد)

tone poem : شعر سمفونى ،شعر متشابه التلفظ،شعر داراى ترادف

toneless : بي آهنگ

toneme : کلمه متشابه ،لفظى که در السنه اهنگى تلفظ خاصى داشته باشد

tonemic : داراى تلفظ مشابه

toner cartridge : کامپيوتر : کارتريج جوهر

tonetic : مبحث مترادفات ومتشابهات زبان

tong : طنين انداز

tonga : تانگا درشکه هندى

tongs : انبر

tongu praxia : روانشناسى : کنش پريشى زبانى

tongue : زبان , زبون , شاهين ترازو , لسان

tongue lash : فحش کاري

tongue tie : لکنت زبان

tongue tied : زبان بسته ،گنگ

tongue twister : کلمه يا عبارت داراى تلفظ دشوار

tongue width : علوم نظامى : عرض دهانه وسيله يا ابزار

tongue lash : زخم زبان زدن

tongue tie : زبان گرفتگى

tongueless : بى زبان ،گنگ

tonguelike : زبان مانند

tonic : نيروبخش ،مقوى ،صدايى ،اهنگى

tonic accent : تيکه صدا

tonic immobility : روانشناسى : خشک زدگى

tonic medicine : داروى نيرو بخش يامقوى

tonicity : نيروي ارتجاعي

tonight : امشب

tonnage : تن شماري , بر حسب شماره تن

tonnage rent : قانون ـ فقه : حق امتيازى که از مواد استخراجى معدن به نسبت هر تن وصول مى شود

tonner : کشتى داراى تعداد معينى ظرفيت ،کاميون داراى ظرفيت معينى

tonometer : دانگ سنج ،دستگاه اندازه گيرى فشار وکشش

tonometry : دانگ سنج

tons upon tons of powder : تن هاباروت ،خروارهاباروت

tons of paper : خروارها کاغذ

tonsi : بادامه

tonsil : بادامک , لوزه

tonsillar : شبيه لوزتين

tonsillectomy : (طب )در اوردن لوزتين بوسيله عمل جراحى ،عمل لوزه

tonsillotomy : برش وقطع لوزه

tonsorial : وابسته به سلمانى ،دلاکى

tonsure : سر تراشيده

tontine : قانون ـ فقه : تاسيس خاصى که به موجب ان عده اى مشترکا "پول قرض مى دهند با اين شرط که بهره ان مرتبا "و با اقساط معين بين ان ها تقسيم شود و با مرگ هر يک از ايشان سهم ديگران از بهره بيشتر شود تا انجا که اخرين فرد زنده کل بهره را دريافت کند

tonus : تنوس

Tony Blair : توني بلر

Tony Hall : توني هال

too : هم , نيز , همچنين

too good to be true : آش دهن سوز

too many : زياد

too many cooks spoil the broth : ماما که دوتاشدسربچه کج درميايد،اشپزکه دوتاشدغذاياشورميشوديابى نمک

too much : زياد

too much of a good thing : غير قابل تحمل ،تحمل ناپذير

too much rain : باران بيش ازاندازه

took : زمان گذشته فعلtake

tool : وسيله , آلت , دست ابزار

tool box : علوم مهندسى : جعبه ابزار

tool edge : معمارى : پخ

tool holder : علوم مهندسى : ابزار گير

tool kit : علوم نظامى : جعبه ابزار

tool of the plasterer : معمارى : افزار گچبرى

tool of the stonecutter : معمارى : افزار سنگتراشى

tool sharpener : ابزار چاق کن

tool steels : علوم مهندسى : فولادهاى ابزارى

tool making : روانشناسى : ابزارسازى

toolbox : جعبه ابزار

toolhead : ابزار نگهدار اتومبيل

toolhouse : ابزارخانه , انبار ابزار

tooling : شکل دهى ،تجهيز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری