لغات مشابه
towboat : ناو يدک کش

towel : باحوله خشک کردن , لنگ , حوله , آبچين , روپاک

tower : برج

Tower of Pizza : برج کج پيزا , برج پيزا

tower shaped : برجي

towers : بروج

towing : بکسل

towing ship : کشتي يدک کش

towline : طناب بوکسل

town : شهر , شهرک , آبادي , شهر کوچک

town council : انجمن بلدي

town crier : جار چي

town house : گدا خانه

town meeting : شوراي شهري

towns : بلاد

toxic : زهرآلود , زهرآگين , مسموم , زهري , زهردار

toxicant : مسموم کننده

toxicity : زهرآگيني , سميت

toxicogenic : زهرابه زا

toxicologist : سم شناس , زهر Xسنش , زهرشناس

toxicology : زهرشنساسي , سم شناسي

toxicosis : ايجاد مسموميت

toxin : داروي سمي , زهرابه , زهر , توکسين

toy : ملعبه , بازيچه , اسباب بازي , لعبت

trabeculate : ميله دار

Trablos : طرابلس

trace : گرد , اثر

traceable : قابل تعقيب

tracer : رسام , نقشه کش

traces : آثار

tracheal : ناي مانند

tracheary : ناي مانند

trachoma : تراخم

trachomatous : ترخمي

tracing : رديابي

track : رديابي کردن , رد پا گرفتن

track laying : ريل گذاري

trackage : قدرت کشش

tracker : سراغ گير

tracking : رديابي

trackless : بي ريل , بي جاده

tractable : سست مهار , سربراه

tractarian : مقاله نويس

tractile : قابل اتساع , قابل کشش , لوله شو , دراز شدني

traction service : جريه

tractor : تراکتور

trade : صنف , تجاري , تجارت , کاسبي کردن , داد و ستد , مبادله , تجارت کردن , مبادله کردن , دادوستد کردآن , خريد و فروش , بازرگاني , سودا

trade center : مرکزبازرگاني

trade union : اتحاديه صنفي

trader : سوداگر

traders : تجار

tradesfolk : سودا گر

tradition : حديث , عقيده رايج , رسم , عقيده موروثي , سنن ملي , آيين , سنت

traditional : عرفي , حديثي , سنتي

traditional gymnasium : زورخانه

traditional sciences : علوم منقول

traditionalism : سنت پرستي

traditionalist : سنت گراي

traditionalize : سنتي کردن

traditionally : نقلا , عليالرسم

traditionary : روايتي

traditions : روايات , سنن

traducer : تهمت زن , بهتان زن

traffic : تردد , آمد وشد کردن , اياب و ذهاب , شد آمد , آمد و رفت , عبورومرور , آمد وشد , رفت و آمد , ترافيک , عبور و مرور

traffic department : اداره راهنمايي و رانندگي

traffic jam : راهبندان , راه بندان

traffic light : چراق راهنما

traffick : عبو ومرور

tragedian : تعزيه خوان

tragedy : سوگ نمايش , تراژدي , مصيبت , هائله

Tragedy : تراژدی

Tragedy : تراژدی

tragic : محزون , هائل , جانگداز , فجيع , مصيبت بار , غم انگيز

tragic events : فجايع

tragicomedy : اثر تراژدي وکمدي

trail : بدنبال حرکت کردن , طفيلي بودن , دنباله داشتن

trailer : تريلي

train : ترن , قطار , تربيت کردن , فرهيختن , ورزش دادن , تعليم دادن , پروردن , تمرين دادن

trainable : خوپذير , قطار شدني

trained : صنيع , پرورده , مدرب , آموزش ديده , تربيت شده , ورزيده , فرهيخته , سوغاني

trained horse : اسب آموخته

trainee : کارآموز , فرهيختگر , کارورز

trainer : فرهيختار , پرورنده , مودب

training : تربيت , کارورزي , سوغان , کارآموزي , آموزش , پرورش , مشقي , ورزيدگي , مشق , شاگردي

training center : آمادگاه

training school : کار آموزگاه

traipse : سرگردان بودن

trait : نشان اختصاصي , نشان ويژه , ويژگي

Traitor : خائن

Traitor : خائن

traitor : غدار , خيانتکار , غادر , وطن فروش

traject : ورا افکندن , ورا افکني

tram : واگن برقي , بالواگن رفتن

trammel : محدود ساختن

tramontane : وراکوهي

tramp : آسمان جل , صداي پا , باصدا راه رفتن

trampl : لگد کوب , لگد مال

trample : پامال کردن , زير پا گذاشتن , پايمال کردن , لگدکوب نمودن

tramway : تراموا

tranalpine : ماوراي آلپي

trancscendent : ورارو

tranlation office : دارالترجمه

trannlatability : قابليت انقال

tranquil : آرام , آسوده , درحال سکون

tranquility : آسودگي , آرامش , سکون , آسايش خاطر , آسايش

Trans Jordan : ماوراء اردن

transact : دادوستد کردآن , داد وستد کردن

transaction : معامله , سودا , ترکنش

transactor : متعامل

Transcaucasia : ماوراء قفقاز

transcend : بالاتر بودن , ورا رفتن , سبقت جستن

transcendence : وراروي

transcendental : غير جبري , متعالي

transcribe : نسخه بر داشتن

transcriber : آوانويس

transcript : رونوشت

transcription : استنساخ , آوا نويسي , رونويسي

transcutaneal : ورا پوستي , ماوراء پوستي

transcutaneous : ماوراء پوستي , ورا پوستي

transect : برش عرضي کردن

transept : جناح کليسا

transfer : انتقال , واکهداشتن , واکهداردن , واگذارکردن

transfer time : مدت انتقال

transferable : فرستادني , قابل واگذاري

transferee : منتقل اليه , منتقل عليه

transference : ورابري , احاله

transferor : منتقل کننده

transferred : واگذار شده , واکهدار , انتقالي

transfigure : نوراني کردن , تغيير صورت دادن , دگر سيما کردن

transfix : ميخکوب کردن

transfixion : بهم دوختن

transform : استحاله يافتن , تغيير شکل يافتن , تغيير شکل دادن

transformation : دگرگوني , تحول , تقليب , تبديل

transformational : تراديسي

transformative : تحولي , قابل تبديل

transformed : مبدل , دگرگون , مبدله

transformer : مقلب , ترانسفورماتور , تراديسنده

transfuse : کردن در

transfusion : تزريق , نقل وانتقال

transgression : فراروي

transience : ناپايداري , زود گذري , فراگذري

transient : گذرا , ناپايدار , سپنج

transistor : ترانزيستور

transistorized : ترانزيستوري

transit : ترانزيت , گزر

transit time : مدت عبور , مدت گذر

transition : گذارنما

transition diagram : نمودار گذارها

transition zone : منطقه انتقال

transitive : تراگذر , متعدي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1