لغات مشابه
transition diagram : نمودار گذارها

transition zone : منطقه انتقال

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: