لغات مشابه
transmigrator : تناسخ کننده , فراکوچگر

transmigratory : تناسخي

transmissibility : انتقال پذيري , قابليت فرستادن , قابليت سرايت

transmissible : فرافرستادني , قابل سرايت , انتقال پذير

transmission : ارسال , مخابره

transmission oil : علوم مهندسى : روغن جعبه دنده

transmission oil pump : علوم مهندسى : پمپ روغن جعبه دنده

transmission rate : سرعت مخابره , نرخ مخابره

transmission ratio : علوم مهندسى : نسبت تبديل جعبه دنده

transmissive : قابل انتقال , انتقال يافته

Transmit : انتقال دادن

Transmit : انتقال دادن

transmit : عبور دادن , عبوردادن , مخابره کردن , ناقل شدن

transmittable : قابل فرا فرستى ،قابل پراکنى( بوسيله راديو وغيره)

transmittal : transmittance(، )transmittancyانتقال ،سرايت ،عبور،ارسال ،مخابره ،پراکنش

transmittancy : transmittal(، )transmittanceانتقال ،سرايت ،عبور،ارسال ،مخابره ،پراکنش

transmitter : مخابرهکننده , بيسيم , انتقال گيرنده , فرستنده

transmitter signal element timing : کامپيوتر : زمان گيرى عنصر سيگنال فرستنده

transmitting : فرستنده

transmitting antenna : الکترونيک : انتن فرستنده

transmitting set : الکترونيک : فرستنده

transmogrification : تناسخ

transmogrify : تغييرشکل دادن ،نسخ کردن

transmontane : فرا کوهي

transmountain : فرا کوهي

transmutable : قابل تبديل ،قلب ماهيت يافتنى ،دگرگونى پذير

transmutation : استحاله , قلب ماهيت

transmutation of metals : استحاله فلزات باعلم کيميا،کيمياگرى

transmutative : قابل تغيير

transmute : قلب ماهيت کردن , استحاله کردن , کيمياگري کردن

transmuted : مستحيل

transmuted score : روانشناسى : نمره تبديل شده

transnission coefficient : علوم هوايى : ضريب فرافرستى

transnormal : فوق العاده

transom : تير سردرب , سنگ درب

Transoxiana : ماوراء النهر

transpacific : وابسته بسرتاسر اقيانوس ارام ،واقع درانسوى اقيانوس ارام

transparence : شفافي

transparent : شفاف

Transparent : واضح ،‌شفاف

Transparent : واضح ،‌شفاف

transpicuous : فرا اشکار،شفاف ،روشن ،اشکار،واضح

transpierce : رسوخ کردن ،سرتاسرسوراخ کردن ،سرتاسر سوراخ شدن

transpirable : قابل ترشح ،فاش شدنى ،رخنه پذير

transpirant : علوم هوايى : فراتراوى

transpiration : فراتراوش

transpire : فراتراويدن

transpiring : فراتراويدن

transplant : پيوند کردن , نشاء زدن , پيوند زدن , نشا کردن , فرا کاشتن

transplantable : پيوند شدنى ،قابل برداشتن وکاشتن درمحل ديگرى

transplantation : نشاکاري , قلمه زني , پيوند

transplanter : فراکاشتگر

transponder (transmitter + responder) : الکترونيک : پاسخگو

transponder india : علوم نظامى : رادار مراقبتى يدکى يا رادار هوانوردى شخصى بين المللى

transponder sierra : علوم نظامى : دستگاه تشخيص دشمن و خودى مدل پيشرفته

transponder tango : علوم نظامى : دستگاه تشخيص دشمن و خودى مدل اوليه

transpondor : دستگاه گيرنده ياادارى که بمحض دريافت مخابره اى بطور خودکار ان را جواب ميدهد

transpontine : واقع در انسوى پل ،واقع در جنوب رود تيمز در لندن

transport : جابجا سازي , انتقال دادن , نقل کردن , حمل ونقل کردن , نقليه , منتقل شدن

transport charges : قانون ـ فقه : کرايه

transport means : وسيله بارکشى ياحمل ونقل

transport number : شيمى : عدد انتقال

transport passengers : مسافر حمل کردن

transport stream : علوم نظامى : ستون سيال خودروهاى حمل و نقل خط سيال خودروهاى حمل و نقل

transportability : ترابرپذيري

transportable : ترابرپذير

transportable computer : کامپيوتر : پس و پيش کردن

transportation : نقالي , نقل , ترابري , بارکشي , حمل و نقل

transportation company : شرکت حمل و نقل

transportation expense : قانون ـ فقه : خرج سفر

transportation in kind : علوم نظامى : وسيله حمل و نقل دولتى يا مجانى اعم از هواپيما يا کشتى يا اتوبوس

transported : جابجا شده , نقلي

transported with anger : ازجادررفتن

transporter : نقال , ترابرگر , انتقال دهنده , ناقل , منتقل کننده

transposable : جابجا شدني

transposal : پس وپيش سازى ،تقديم وتاخير،جابجاشدگى

transpose : ترانهادن

transposed : ترانهاده ،پس و پيش

transposing gears : علوم مهندسى : چرخ دنده هاى تبديل دور

transposition of affect : روانشناسى : جابه جايى عاطفه

transposition system : علوم نظامى : سيستم رمز با استفاده از حروف در هم ريخته سيستم رمز در هم

transpostion : پس و پيش سازى ،تقدم وتاخر،تغيير مايه

transreceiver : فرستنده و گيرنده

transrorm : تراديسيدن

transsexualism : روانشناسى : نارضايى جنسيتى

transshape : تغيير شکل دادن ،تغيير ماهيت دادن ،مسخ کردن

transshipment : انتقال به کشتى يا وسيله نقليه ديگرى

transshipment activity : علوم نظامى : سيستم حمل و نقل سطح مملکتى سازمان حمل و نقل در سطح وزارت دفاع

transter : تحويل ،نقل ،سندانتقال ،سندواگذارى ،عکس برگردان

transtively : بطور( يابشکل ) متعدى

transubstantiate : بجسم ديگرى تبديل کردن ،قلب ماهيت کردن

transubstantiation : قلب ماهيت , استحاله

transudate : مواد مترشحه

transudation : فرانشت

transude : فرانشت کردن

transuranic : )transuranium(داراى عدد اتمى بيشتر از اورانيم

transuranium : )transuranic(داراى عدد اتمى بيشتر از اورانيم

transvaluate : نو سنجيدن

transvaluation : سنجش ارزش برحسب معيار جديدى ،نوسنجيدن

transvaluatory : نوسنجي

transvalue : نو سنجيدن

transversal : عرضي

transversal section : معمارى : برش عرضى

transversal wave : شيمى : موج عرضى

transverse abduction : ورزش : دور کردن افقى

transverse acceleration : شيمى : شتاب عرضى

transverse adduction : ورزش : نزديک کردن افقى

transverse axis : علوم هوايى : محور عرضى

transverse bending test : علوم مهندسى : ازمايش خمش عرضى

transverse bracing : معمارى : تقويت عرضى

transverse bulkhead : علوم دريايى : تيغه عرضى

transverse cardan shaft : علوم مهندسى : محور کاردان عرضى

transverse conductance : علوم مهندسى : مقدار هدايت عرضى

transverse crack : علوم مهندسى : ترک عرضى

transverse fatigue test : علوم مهندسى : ازمايش خستگى عرضى

transverse fault : عمران : گسل عرضى

transverse line : خط متقاطع

transverse loading : عمران : بارگذارى روى پايه

transverse process : زائده جانبى ستون فقرات

transverse reinforcement : عمران : ارماتور عرضى

transverse scale : معمارى : مقياس عرضى

transverse stress : علوم مهندسى : تنش عرضى

transverse test specimen : علوم مهندسى : نمونه ازمايش عرضى

transverse transversal : معمارى : تراگذر

transversely : بطوراريب يا متقاطع

transvestite : کسى که در لباس ورفتار از جنس مخالف خود تقليد ميکند،(در مورد مرد )زن جامه

trap : بدام کشيدن , بدام انداختن , به دام انداختن , تله انداختن , در تله انداختن , دام , تله

trap gun : ورزش : تفنگ مخصوص تيراندازى به هدفهاى متحرک

trap house : ورزش : محل خروج هدفهاى متحرک

trap shoot : ورزش : تيراندازى به هدفهاى متحرک

trap shot : ورزش : ضربه به گوى از محدوده ماسه اى

trap to a cellar : معمارى : دريچه زيرزمين در بيرون بنا

trap door : عمران : دريچه

trapes : زن شلخته ،زن پچل

trapeze : ذوذنقه

trapezium : شبيه ذوذنقه ،چهار پهلو،چهار ضلعى غير منظم

trapezium distortion : الکترونيک : اغتشاش ذوزنقه اى

trapezius : (تش ).عضله ذوذنقه

trapezoid : ذوذنقه

trapezoid body : روانشناسى : جسم ذوزنقه اى

trapezoidal : ذوزنقهاي

trapezoidal end sill : معمارى : استانه پاياب ذوذنقه اى

trapezoidal law : معمارى : قانون ذوذنقه اى

trapezoidal rule : قاعده ذوزنقه اي

trapezoidal thread : علوم مهندسى : دنده هاى ذوزنقه اى

trapezoidal weir : معمارى : سرريز ذوذنقه اى

trapoze : ورزش : سيم وصل به بالاى دکل و کمربند سرنشين قايق براى فشار به سمت باد

trapped : ورزش : زمينى که داراى محدوده يا تله هاى ماسه اى بصورت مانع باشد

trapper : دامگستر

trappings : يراغ تجملى ،تجملات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری