لغات مشابه
transverse process : زائده جانبى ستون فقرات

transverse reinforcement : عمران : ارماتور عرضى

transverse scale : معمارى : مقياس عرضى

transverse stress : علوم مهندسى : تنش عرضى

transverse test specimen : علوم مهندسى : نمونه ازمايش عرضى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: