معنی transverse loading

transverse loading
عمران : بارگذارى روى پايه
کلمات مشابه

transverse process : زائده جانبى ستون فقرات

transverse reinforcement : عمران : ارماتور عرضى

transverse scale : معمارى : مقياس عرضى

transverse stress : علوم مهندسى : تنش عرضى

transverse test specimen : علوم مهندسى : نمونه ازمايش عرضى

transverse transversal : معمارى : تراگذر

transversely : بطوراريب يا متقاطع

transvestite : کسى که در لباس ورفتار از جنس مخالف خود تقليد ميکند،(در مورد مرد )زن جامه

trap : بدام کشيدن , بدام انداختن , به دام انداختن , تله انداختن , در تله انداختن , دام , تله

trap gun : ورزش : تفنگ مخصوص تيراندازى به هدفهاى متحرک

trap house : ورزش : محل خروج هدفهاى متحرک

trap shoot : ورزش : تيراندازى به هدفهاى متحرک

trap shot : ورزش : ضربه به گوى از محدوده ماسه اى

trap to a cellar : معمارى : دريچه زيرزمين در بيرون بنا

trap door : عمران : دريچه

trapes : زن شلخته ،زن پچل

trapeze : ذوذنقه

trapezium : شبيه ذوذنقه ،چهار پهلو،چهار ضلعى غير منظم

trapezium distortion : الکترونيک : اغتشاش ذوزنقه اى

trapezius : (تش ).عضله ذوذنقه

trapezoid : ذوذنقه

trapezoid body : روانشناسى : جسم ذوزنقه اى

trapezoidal : ذوزنقهاي

trapezoidal end sill : معمارى : استانه پاياب ذوذنقه اى

trapezoidal law : معمارى : قانون ذوذنقه اى

trapezoidal rule : قاعده ذوزنقه اي

trapezoidal thread : علوم مهندسى : دنده هاى ذوزنقه اى

trapezoidal weir : معمارى : سرريز ذوذنقه اى

trapoze : ورزش : سيم وصل به بالاى دکل و کمربند سرنشين قايق براى فشار به سمت باد

trapped : ورزش : زمينى که داراى محدوده يا تله هاى ماسه اى بصورت مانع باشد

trapper : دامگستر

trappings : يراغ تجملى ،تجملات

trappist : عضو فرقه اى از راهبان مرتاض اهل سکوت

trappy : گول زن

trappy move : ورزش : دام گسترى

traprock : معمارى : لايه بازالتى

traps : نردبان قابل حمل ،اسباب ،بنه)boneh(

trapze : طناب بند بازى ،ذوذنقه

trapzezist : بند باز،اکروبات

trasfer : قانون ـ فقه : حواله

trash : آشغال , خاکروبه

trash can : آشغال دان

trash ice : خرده يخ( با اب)

trash rack : معمارى : اشغالگير

trashcan : آشغالدان , سطل زباله

trashy : جفنگ

trass mortar : معمارى : ملات تراس

trasship : بکشتى يا وسيله نقليه ديگرى انتقال دادن

trassing : خرپازني

tratology : مبحث عجايب

trauma : جراحت , اثر ضربت

traumatic : ضربهاي , جراحتي

traumatic delirium : روانشناسى : روان اشفتگى اسيب زاد

traumatic experience : روانشناسى : تجربه اسيب زا

traumatic neurosis : روانشناسى : روان رنجورى اسيب زاد

traumatic psychosis : روانشناسى : روان پريشى اسيب زاد

traumatize : دچار روان زخم کردن ،با ضرب وجرح مشروب ساختن ،معذب کردن

traumatophobia : روانشناسى : اسيب هراسى

travail : درد شکيدن

trave : تير،الوار،چهارچوب اسب بندى

travel : سفر کردن , نورديدن , راه پيمودن , بمسافرت رفتن , سفر , جهانگردي کردن , مسافرت کردن , تردد کردن , گردشگري , طي کردن

travel agency : بنگاه مسافربر , بنگاه مسافربري , آژانس مسافرتي

travel agent : سفرچين , سفر آرا

travel document : سياحت نامه

travel expense : خرج راه , خرج سفر

travel over : در نورديدن

travelable : پيمودني

traveling : راهي

traveling fellowship : بورس تحصيلى شامل هزينه مسافرت وتحقيقات در خارج از محل خود

traveling man : فروشنده سيار

traveling wave : شيمى : موج رونده

travelled : سفرکرده

travelled way : معمارى : شوسه

traveller : راه پيما , مسافر , سياح

traveller s check : سفر چک

travellers tell fine tales : جهانديده بسيارگويد دروغ

travelling : پي سپار , سير , ره سپار , مسافر

travelling bag : مفرش

travelling companion : همسفر

travelling expense : علوم نظامى : هزينه سفر

travelling expenses : بازرگانى : مخارج سفر

travelling outfit : بنه سفر،لوازم سفر

travelling wave : علوم مهندسى : موج سيار

travelling wave tube : الکترونيک : لامپ با موج متحرک

travelogue : )traversabel(سخنرانى درباره مسافرت

traver time : عمران : سنگ اهکى تراورتن

traversabel : )travelogue(سخنرانى درباره مسافرت

traversable : قابل عبور

traversal : پيمايش

traverse 2 : چوب يا تيرى عرضى ،الت ،ساختمان عرضى ،قسمى خاکريز يا جان پناه ،تکذيب ،مانع

traverseal : عمل پيمودن ،عمل طى کردن ،پيمايش

travertine : تراورتن

travesty : تعبير هجو اميز،تقليد مسخره اميز کردن

travois : ارابه يا وسيله نقليه قديمى سرخ پوستان امريکا

trawl : تور ماهي گيري , طور ماهي گيري

trawler : کشتي ماهي گيري

tray : طبله , سيني , مجمعه

treacherous : خيانت کار , خيانت پيشه , غادر

treacherously : خائنانه

treacherousness : خيانت کاري

معنی transverse loading به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی