لغات مشابه
trapoze : ورزش : سيم وصل به بالاى دکل و کمربند سرنشين قايق براى فشار به سمت باد

trapped : ورزش : زمينى که داراى محدوده يا تله هاى ماسه اى بصورت مانع باشد

trapper : دامگستر

trappings : يراغ تجملى ،تجملات

trappist : عضو فرقه اى از راهبان مرتاض اهل سکوت

trappy : گول زن

trappy move : ورزش : دام گسترى

traprock : معمارى : لايه بازالتى

traps : نردبان قابل حمل ،اسباب ،بنه)boneh(

trapze : طناب بند بازى ،ذوذنقه

trapzezist : بند باز،اکروبات

trasfer : قانون ـ فقه : حواله

trash : آشغال , خاکروبه

trash can : آشغال دان

trash ice : خرده يخ( با اب)

trash rack : معمارى : اشغالگير

trashcan : آشغالدان , سطل زباله

trashy : جفنگ

trass mortar : معمارى : ملات تراس

trasship : بکشتى يا وسيله نقليه ديگرى انتقال دادن

trassing : خرپازني

tratology : مبحث عجايب

trauma : جراحت , اثر ضربت

traumatic : ضربهاي , جراحتي

traumatic delirium : روانشناسى : روان اشفتگى اسيب زاد

traumatic experience : روانشناسى : تجربه اسيب زا

traumatic neurosis : روانشناسى : روان رنجورى اسيب زاد

traumatic psychosis : روانشناسى : روان پريشى اسيب زاد

traumatize : دچار روان زخم کردن ،با ضرب وجرح مشروب ساختن ،معذب کردن

traumatophobia : روانشناسى : اسيب هراسى

travail : درد شکيدن

trave : تير،الوار،چهارچوب اسب بندى

travel : سفر کردن , نورديدن , راه پيمودن , بمسافرت رفتن , سفر , جهانگردي کردن , مسافرت کردن , تردد کردن , گردشگري , طي کردن

travel agency : بنگاه مسافربر , بنگاه مسافربري , آژانس مسافرتي

travel agent : سفرچين , سفر آرا

travel document : سياحت نامه

travel expense : خرج راه , خرج سفر

travel over : در نورديدن

travelable : پيمودني

traveling : راهي

traveling fellowship : بورس تحصيلى شامل هزينه مسافرت وتحقيقات در خارج از محل خود

traveling man : فروشنده سيار

traveling wave : شيمى : موج رونده

travelled : سفرکرده

travelled way : معمارى : شوسه

traveller : راه پيما , مسافر , سياح

traveller s check : سفر چک

travellers tell fine tales : جهانديده بسيارگويد دروغ

travelling : پي سپار , سير , ره سپار , مسافر

travelling bag : مفرش

travelling companion : همسفر

travelling expense : علوم نظامى : هزينه سفر

travelling expenses : بازرگانى : مخارج سفر

travelling outfit : بنه سفر،لوازم سفر

travelling wave : علوم مهندسى : موج سيار

travelling wave tube : الکترونيک : لامپ با موج متحرک

travelogue : )traversabel(سخنرانى درباره مسافرت

traver time : عمران : سنگ اهکى تراورتن

traversabel : )travelogue(سخنرانى درباره مسافرت

traversable : قابل عبور

traversal : پيمايش

traverse 2 : چوب يا تيرى عرضى ،الت ،ساختمان عرضى ،قسمى خاکريز يا جان پناه ،تکذيب ،مانع

traverseal : عمل پيمودن ،عمل طى کردن ،پيمايش

travertine : تراورتن

travesty : تعبير هجو اميز،تقليد مسخره اميز کردن

travois : ارابه يا وسيله نقليه قديمى سرخ پوستان امريکا

trawl : تور ماهي گيري , طور ماهي گيري

trawler : کشتي ماهي گيري

tray : طبله , سيني , مجمعه

treacherous : خيانت کار , خيانت پيشه , غادر

treacherously : خائنانه

treacherousness : خيانت کاري

treachery : نارو

treacle : شيره قند،ترياق

tread : پازدن

tread of a step : معمارى : کف پله

tread board : کف پله

treader : گام بردار

treadle : پاتخته

treadle press : ماشين چاپ پايى

treadmill : چرخ عصارخانه

treament of aliens : قانون ـ فقه : معاملات بيگانگان

treason : غداري , غدر , خيانت

treasonable : خيانت آميز , خائنانه

treasonoius : )treasonable(خيانت اميز،قابل ارتکاب خيانت ،خائنانه

treasurable : اندوختنى

treasure : گنجينه , خزينه , گرامي داشتن , گنج , گنجينه اندوختن , خزانه

treasurer : گنجور , خازن , خزانه دار

treasurership : خزانه دارى

treasuries : خزائن

treasury : گنجينه , گنجوري , خزانه داري

treasury bill : بازرگانى : اسناد خزانه

treasury general : خزانه داري کل

treasury note : اسکناس صادره از طرف خزانه

treasury stock : سهم منتشره شرکت که بعنوان سرمايه منظور ميگردد

treasury warrant : بازرگانى : گواهى خزانه

treat : معالحجه کردن , درمان کردن , درمان نمودن , رفتار کردن

treat kindly : محبت کردن

treat medically : مداوا کردن

treat surface (to) : معمارى : روسازى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی Social Services , معنی social situation , معنی social stratification , معنی social strcture , معنی social studies , معنی social surplus , معنی social system , معنی social theory , معنی social therapy (sociotherapy) , معنی social transmission , معنی social type , معنی social wealth , معنی social welfare function , معنی social welfare program , معنی social will , معنی social worker , معنی socialism , معنی socialist , معنی socialist republic , معنی socialistic , معنی socialite , معنی sociality , معنی socialize , معنی socialized medicine , معنی socializer , معنی socializing , معنی socially , معنی societies , معنی society , معنی society for computer medicine , معنی society for computer simulation , معنی Society for Defending the Values of Islamic Revolu , معنی society of certified processors , معنی socio economic , معنی sociocentrism , معنی sociocultural , معنی sociodrama , معنی socioeconomic status , معنی sociogenesis , معنی sociogenic , معنی sociogram , معنی sociolinguistics , معنی sociologic , معنی sociologist , معنی sociology , معنی sociometric technique , معنی socionomics , معنی sociopath , معنی sociopathy , معنی sociopsychological , معنی sock , معنی sock away , معنی sockdolager , معنی sockdologer , معنی socket , معنی socket coupler , معنی socket pipe , معنی socket putty , معنی sockeye , معنی Socrates , معنی Socratic , معنی socratic irony , معنی socratic method , معنی sod , معنی soda biscuit , معنی soda cracker , معنی soda fountain , معنی soda jerk , معنی soda pop , معنی soda solution , معنی soda water , معنی sodalime , معنی sodalist , معنی sodality , معنی sodden , معنی soddy , معنی soden , معنی sodium , معنی sodium acid carbonate , معنی sodium carbonate , معنی sodium chloride , معنی sodium hydrogen carbonate , معنی sodium hypochlorite , معنی sodium monohydrogen carbonate , معنی sodium sulfide , معنی sodium sulphate , معنی sodom , معنی sodomite , معنی sodomyh ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز