معنی trial on merits

trial on merits
قانون ـ فقه : رسيدگى ماهوى
کلمات مشابه

trial on procedural matters : قانون ـ فقه : رسيدگى شکلى

trial order : بازرگانى : سفارش ازمايشى

trial rate : بازرگانى : درصد ازمايش يک محصول

trial run : استفاده ازمايشى( از هر چيز)

trial trip : مسافرت ازمايشى يا امتحانى

trialling : ورزش : مسابقه ازمايشى موتورسيکلت رانى

triandrous : سه پرچمى

triangle : سه گوش , مثلث

triangle pass : ورزش : پاس مثلثى

triangular : سهگوشي , مثلثي

triangular brass bead : معمارى : مثلث برنج

triangular conflict : روانشناسى : تعارض سه وجهى

triangular matrix : روانشناسى : ماتريس مثلثى

triangular meet : ورزش : مسابقه دو و ميدانى بين سه تيم

triangularity : مثلثى شکل ،سه گوشى ،سه پهلويى

triangularization : مثلث بندى

triangulate : سه گوش کردن

triangulation station : ايستگاه مثلث بندى ،(نقاط رئوس مثلث نقشه بردارى)

triangulation survey : عمران : نقشه بردارى به روش مثلث بندى

triangulation web : معمارى : شبکه مثلث بندى

معنی trial on merits به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی