معنی trial on merits

trial on merits
قانون ـ فقه : رسيدگى ماهوى
کلمات مشابه

trial on procedural matters : قانون ـ فقه : رسيدگى شکلى

trial order : بازرگانى : سفارش ازمايشى

trial rate : بازرگانى : درصد ازمايش يک محصول

trial run : استفاده ازمايشى( از هر چيز)

trial trip : مسافرت ازمايشى يا امتحانى

trialling : ورزش : مسابقه ازمايشى موتورسيکلت رانى

triandrous : سه پرچمى

triangle : سه گوش , مثلث

triangle pass : ورزش : پاس مثلثى

triangular : سهگوشي , مثلثي

triangular brass bead : معمارى : مثلث برنج

triangular conflict : روانشناسى : تعارض سه وجهى

triangular matrix : روانشناسى : ماتريس مثلثى

triangular meet : ورزش : مسابقه دو و ميدانى بين سه تيم

triangularity : مثلثى شکل ،سه گوشى ،سه پهلويى

triangularization : مثلث بندى

triangulate : سه گوش کردن

triangulation station : ايستگاه مثلث بندى ،(نقاط رئوس مثلث نقشه بردارى)

triangulation survey : عمران : نقشه بردارى به روش مثلث بندى

triangulation web : معمارى : شبکه مثلث بندى

triangulum australe (tra) : علوم دريايى : مثلث جنوبى

triarchy : سه بخشي

triassic : (ز.ش ).مربوط بدوره ترياسه ،ترياس

triatomic : سه بنياني , سه اتمي

triaxial : سه محوري

triaxial compression test : عمران : ازمايش فشار سه محورى

triaxial deformation : عمران : تغيير شکل سه محورى

triaxial shear test : عمران : ازمايش سه محورى

trib(o)let : سنبه ،ميله

tribal : ايلي , ايلاتي , ايلياتي , طايفه اي

tribal chief : ايلخان

tribalism : زندگى ايلياتى ،سازمان وتشکيلات قبيله اى ،قبيله گرايى ،ايل گرايى

tribe : سبط , قبيله , عشيره , طايفه , قوم , ايل

tribes : طوايف , عشاير , اقوام , قبايل

tribesman : هم قبيله

triboelectricity : برق مالشي

tribometer : مالش سنج ،سايش ازما

tribophysics : فيزيک اصطکاکى ،مبحث اصطکاک در فيزيک

tribulate : خفت )kheffat( دادن ،ازار کردن

tribulation : آزمايش سخت

tribunal : ديوان محاکمات

tribunal of arbitration : قانون ـ فقه : ديوان داورى

tribunate : مقام يامسند قضاوت

tribune : منبر , سکوب سخنراني

tribuneship : مقام حامى ملت

tributary : ذمي , خراجگزار

tributary stream : زيست شناسى : ريزابه

tribute : جزيه

tricar : اتومبيل سه چرخه

trice : کشيدن يا بستن ،باطناب بستن ،دم ،لحظه

triceps extension : ورزش : تمرين تقويت ماهيچه سه سر

triceps muscle : ماهيچه سه سر

trichina : (ج.ش ).کرم گوشت خوک ،تريشين

trichinize : با کرم گوشت خوک الوده شدن

trichinosis : (طب )الودگى باتريشين يا کرم گوشت خوک

trichinous : (ج.ش ).مربوط به کرم انگل گوشت خوک

trichoid : شبيه موي

trichology : موشناسى

trichome : )trichomic(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomic : )trichome(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomonad : (ج.ش ).جانور اغازى تاژکدار داراى موهاى کرک مانند

trichopathy : معالجه ناخوشى هاى مو

trichophobia : روانشناسى : مو هراسى

trichosis : ناخوشى مو

trichotillomania : روانشناسى : وسواس مو کنى

trichotomous : سهبخشي

trichroism : شيمى : سه رنگى

trichromat : سه رنگي

trichromatic : کامپيوتر : سه رنگ

trichromatic theory : روانشناسى : نظريه سه رنگى

trick : حيله زدن , شيد , بامبول , شعبده بازي , حقه زدن , نيرنگ , حقه سوار کردن , خدعه , حيله , حقه , ترفند , لم , مکر , کيد , رودست زدن , فوت وفن , رمز , بامبول زدن

trick or treat : قاشق زنى وکاسه زنى دم درب خانه هاى مردم

trick ski : ورزش : اسکى کوتاه براى انجام حرکات نمايشى اسکى روى اب

trick someone into doing somethings : قانون ـ فقه : با حيله کسى را وادار به کارى کردن

trick track : )trictrac(بازى تخته نرد قديمى

tricker : گول زن , نيرنگ باز

trickery : حيله بازي , دستان , گول زني

trickily : از روى حقه بازى

trickiness : حقه بازى ،دغل زنى

trickish : )trikcy(حيله گرانه ،شيادانه ،مزورانه ،از روى حيله وتزوير

trickle : چکاندن , چکيدن

trickle charge : الکترونيک : پر کردن اهسته

trickle file : کامپيوتر : فايل چکه اى

tricklery : حيله( گرى) ،حيله بازى ،گول زنى ،نيرنگ ،فريب

tricklet : نهر باريک

trickly : گول زن ،نيرنگ باز،زرنگ ،وسيله دار،باريک ،دشوار

tricks : حيل

trickster : گول زن , بامبول زن , نيرنگ باز

tricksy : شوخ ،بازى کن ،خنده کن ،خنده و بازى کن

tricky : مهارت آميز , شيادانه , نيرنگ باز

tricky person : آدم حقه

triclinic system : شيمى : دستگاه سه شيب

tricolette : پارچه ابريشم مصنوعى لباس زنانه

tricolo(u)r : (پرچم ) سه رنگ

tricolor : سه رنگ

tricolour : پرچم سه رنگ

tricone : سه گوش

triconered : داراى سه گوشه

tricorn : سه گوش

tricostate : (گ.ش -.ز.ش ).سه دنده اى ،داراى سه دنده

معنی trial on merits به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی