لغات مشابه
triangle pass : ورزش : پاس مثلثى

triangular : سهگوشي , مثلثي

triangular brass bead : معمارى : مثلث برنج

triangular conflict : روانشناسى : تعارض سه وجهى

triangular matrix : روانشناسى : ماتريس مثلثى

triangular meet : ورزش : مسابقه دو و ميدانى بين سه تيم

triangularity : مثلثى شکل ،سه گوشى ،سه پهلويى

triangularization : مثلث بندى

triangulate : سه گوش کردن

triangulation station : ايستگاه مثلث بندى ،(نقاط رئوس مثلث نقشه بردارى)

triangulation survey : عمران : نقشه بردارى به روش مثلث بندى

triangulation web : معمارى : شبکه مثلث بندى

triangulum australe (tra) : علوم دريايى : مثلث جنوبى

triarchy : سه بخشي

triassic : (ز.ش ).مربوط بدوره ترياسه ،ترياس

triatomic : سه بنياني , سه اتمي

triaxial : سه محوري

triaxial compression test : عمران : ازمايش فشار سه محورى

triaxial deformation : عمران : تغيير شکل سه محورى

triaxial shear test : عمران : ازمايش سه محورى

trib(o)let : سنبه ،ميله

tribal : ايلي , ايلاتي , ايلياتي , طايفه اي

tribal chief : ايلخان

tribalism : زندگى ايلياتى ،سازمان وتشکيلات قبيله اى ،قبيله گرايى ،ايل گرايى

tribe : سبط , قبيله , عشيره , طايفه , قوم , ايل

tribes : طوايف , عشاير , اقوام , قبايل

tribesman : هم قبيله

triboelectricity : برق مالشي

tribometer : مالش سنج ،سايش ازما

tribophysics : فيزيک اصطکاکى ،مبحث اصطکاک در فيزيک

tribulate : خفت )kheffat( دادن ،ازار کردن

tribulation : آزمايش سخت

tribunal : ديوان محاکمات

tribunal of arbitration : قانون ـ فقه : ديوان داورى

tribunate : مقام يامسند قضاوت

tribune : منبر , سکوب سخنراني

tribuneship : مقام حامى ملت

tributary : ذمي , خراجگزار

tributary stream : زيست شناسى : ريزابه

tribute : جزيه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: