لغات مشابه
triangle pass : ورزش : پاس مثلثى

triangular : سهگوشي , مثلثي

triangular brass bead : معمارى : مثلث برنج

triangular conflict : روانشناسى : تعارض سه وجهى

triangular matrix : روانشناسى : ماتريس مثلثى

triangular meet : ورزش : مسابقه دو و ميدانى بين سه تيم

triangularity : مثلثى شکل ،سه گوشى ،سه پهلويى

triangularization : مثلث بندى

triangulate : سه گوش کردن

triangulation station : ايستگاه مثلث بندى ،(نقاط رئوس مثلث نقشه بردارى)

triangulation survey : عمران : نقشه بردارى به روش مثلث بندى

triangulation web : معمارى : شبکه مثلث بندى

triangulum australe (tra) : علوم دريايى : مثلث جنوبى

triarchy : سه بخشي

triassic : (ز.ش ).مربوط بدوره ترياسه ،ترياس

triatomic : سه بنياني , سه اتمي

triaxial : سه محوري

triaxial compression test : عمران : ازمايش فشار سه محورى

triaxial deformation : عمران : تغيير شکل سه محورى

triaxial shear test : عمران : ازمايش سه محورى

trib(o)let : سنبه ،ميله

tribal : ايلي , ايلاتي , ايلياتي , طايفه اي

tribal chief : ايلخان

tribalism : زندگى ايلياتى ،سازمان وتشکيلات قبيله اى ،قبيله گرايى ،ايل گرايى

tribe : سبط , قبيله , عشيره , طايفه , قوم , ايل

tribes : طوايف , عشاير , اقوام , قبايل

tribesman : هم قبيله

triboelectricity : برق مالشي

tribometer : مالش سنج ،سايش ازما

tribophysics : فيزيک اصطکاکى ،مبحث اصطکاک در فيزيک

tribulate : خفت )kheffat( دادن ،ازار کردن

tribulation : آزمايش سخت

tribunal : ديوان محاکمات

tribunal of arbitration : قانون ـ فقه : ديوان داورى

tribunate : مقام يامسند قضاوت

tribune : منبر , سکوب سخنراني

tribuneship : مقام حامى ملت

tributary : ذمي , خراجگزار

tributary stream : زيست شناسى : ريزابه

tribute : جزيه

tricar : اتومبيل سه چرخه

trice : کشيدن يا بستن ،باطناب بستن ،دم ،لحظه

triceps extension : ورزش : تمرين تقويت ماهيچه سه سر

triceps muscle : ماهيچه سه سر

trichina : (ج.ش ).کرم گوشت خوک ،تريشين

trichinize : با کرم گوشت خوک الوده شدن

trichinosis : (طب )الودگى باتريشين يا کرم گوشت خوک

trichinous : (ج.ش ).مربوط به کرم انگل گوشت خوک

trichoid : شبيه موي

trichology : موشناسى

trichome : )trichomic(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomic : )trichome(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomonad : (ج.ش ).جانور اغازى تاژکدار داراى موهاى کرک مانند

trichopathy : معالجه ناخوشى هاى مو

trichophobia : روانشناسى : مو هراسى

trichosis : ناخوشى مو

trichotillomania : روانشناسى : وسواس مو کنى

trichotomous : سهبخشي

trichroism : شيمى : سه رنگى

trichromat : سه رنگي

trichromatic : کامپيوتر : سه رنگ

trichromatic theory : روانشناسى : نظريه سه رنگى

trick : حيله زدن , شيد , بامبول , شعبده بازي , حقه زدن , نيرنگ , حقه سوار کردن , خدعه , حيله , حقه , ترفند , لم , مکر , کيد , رودست زدن , فوت وفن , رمز , بامبول زدن

trick or treat : قاشق زنى وکاسه زنى دم درب خانه هاى مردم

trick ski : ورزش : اسکى کوتاه براى انجام حرکات نمايشى اسکى روى اب

trick someone into doing somethings : قانون ـ فقه : با حيله کسى را وادار به کارى کردن

trick track : )trictrac(بازى تخته نرد قديمى

tricker : گول زن , نيرنگ باز

trickery : حيله بازي , دستان , گول زني

trickily : از روى حقه بازى

trickiness : حقه بازى ،دغل زنى

trickish : )trikcy(حيله گرانه ،شيادانه ،مزورانه ،از روى حيله وتزوير

trickle : چکاندن , چکيدن

trickle charge : الکترونيک : پر کردن اهسته

trickle file : کامپيوتر : فايل چکه اى

tricklery : حيله( گرى) ،حيله بازى ،گول زنى ،نيرنگ ،فريب

tricklet : نهر باريک

trickly : گول زن ،نيرنگ باز،زرنگ ،وسيله دار،باريک ،دشوار

tricks : حيل

trickster : گول زن , بامبول زن , نيرنگ باز

tricksy : شوخ ،بازى کن ،خنده کن ،خنده و بازى کن

tricky : مهارت آميز , شيادانه , نيرنگ باز

tricky person : آدم حقه

triclinic system : شيمى : دستگاه سه شيب

tricolette : پارچه ابريشم مصنوعى لباس زنانه

tricolo(u)r : (پرچم ) سه رنگ

tricolor : سه رنگ

tricolour : پرچم سه رنگ

tricone : سه گوش

triconered : داراى سه گوشه

tricorn : سه گوش

tricostate : (گ.ش -.ز.ش ).سه دنده اى ،داراى سه دنده

tricot : تريکو

tricotine : پارچه زبر لباسى خانه خانه

tricrotic : )tricrotism(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

tricrotism : )tricrotic(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

trictrac : )trick track(بازى تخته نرد قديمى

tricupsid : سه اختي

tricuspid : سه لختي , سه گوش

tricuspid valve : دريچه سه لختى ،سر پوش سه گوش

tricuspidate : داراى سه لخت ،داراى سه چين در دريچه قلب

tricycle : سه چرخه

tricyclic : سه دوري

tricyclic dibenzopyran : شيمى : ترى سيکليک دى بنزوپيران

tricyclic drugs : روانشناسى : داروهاى سه حلقه اى

tridactyl : سه وتدي

tridactylous : سه وتدي

Trident : ترايدنت , سه دندانه اي

tridentate : سه دندانه اي

tridimensionality : حالت سه بعدى

triduum : سه روز

tried : آزموده شده , کوشيده

triennal : سه ساله ،سه سال يکبار رخ دهنده

triennial : سه ساله ،هر سه سال يکبار

triennium : دوره سه ساله

trier : ازماينده ،ازمايش کننده ،کوشا

tries : تلاش می کند

trifid : سه شکافي , سه دندانه , سه شاخه

trifle : چيز جزيى ،ناچيز،ناقابل ،کم بها،بازيچه قرار دادن ،سرسرى گرفتن

trifle : بازيچه قرار دادن , کم بها , سرسري گرفتن

Trifle : امر جزئی

trifle 2 : بازيچه قراردادن ،بازى کردن با،ناچيز شمردن ،يکدستى گرفتن ،شوخى کردن

trifler : بى اهميت ،جزيى

trifles : ترهات

trifling : جزئى ،ناچيز

trifocal : سه کانوني

trifoliate : سه برگي

trifoliolate : سه برگ

trifolite : سه برگه

trifolium : (گ.ش ).شبدر

triforium : سه بابي

triform : سه شکلي

trifurcate : بسه شاخه تقسيم شدن ،بسه قسمت منقسم شدن ،چيز سه انشعابى

trifurcation : سه گانگي , سه انشعابي

trig : خود آرا , علامت گذاشتن

trigamist : مرد سه زنه ،زن سه شوهر

trigamy : سه زنى ،سه شوهرى

trigatron : الکترونيک : تريگاترون

trigeminal nerve : روانشناسى : عصب سه قلو

trigeminal neuralgia : نورالژى عصب سه قلو،درد عصب سه قلو

trigger : ماشه

trigger circuit : مدار رها ساز

trigger control : الکترونيک : تنظيم با ماشه

trigger happy : عاجز از کنترل خود در اثر شادى ،دست به هفت تير

trigger tube : لامپ رها ساز

triggered spark gap : الکترونيک : دهانه جرقه ماشه دار

triggerfish : (ج.ش ).ماهيان رنگارنگ داراى بدن ضخيم

triggerman : ماشه کش ،ادمکش سريع العمل درميان جماعت اوباش

triglot : به سه زبان نوشته شده

triglyceride : شيمى : ترى گليسريد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی
مجموعه سوالات ناب و پرتکرار سه دوره آزمون استخدامی کشور بسیار موثر و کارساز
آبجکت تریدی مکس (آلاچیق)
آبجکت تریدی مکس (فرش)
پاورپوینت تحقیق روانشناسی: آموزش مهارت های جرات ورزی
تحقیق منابع تغذیه
مفاهیم اولیه پروتکل TCP/IP
فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت
آشنایی با شبکه های کامپیوتری
تشریح و راهنمای ویندوز xp
تحقیق دوم سیستم عامل
اصول سیستمهای عامل توزیع شده
سنجش شبکه ی نوری
توضیحات مختصری در مورد زبانهای برنامه نویسی
رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده
مقدمه ای بر رباتیک
"داده کاوی: مفاهیم، روشها، کاربردها، آینده"
تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی
تندآموز مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری