معنی trichology

trichology
موشناسى
کلمات مشابه

trichome : )trichomic(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomic : )trichome(کرک گياهى ،مويک ،مويچه

trichomonad : (ج.ش ).جانور اغازى تاژکدار داراى موهاى کرک مانند

trichopathy : معالجه ناخوشى هاى مو

trichophobia : روانشناسى : مو هراسى

trichosis : ناخوشى مو

trichotillomania : روانشناسى : وسواس مو کنى

trichotomous : سهبخشي

trichroism : شيمى : سه رنگى

trichromat : سه رنگي

trichromatic : کامپيوتر : سه رنگ

trichromatic theory : روانشناسى : نظريه سه رنگى

trick : حيله زدن , شيد , بامبول , شعبده بازي , حقه زدن , نيرنگ , حقه سوار کردن , خدعه , حيله , حقه , ترفند , لم , مکر , کيد , رودست زدن , فوت وفن , رمز , بامبول زدن

trick or treat : قاشق زنى وکاسه زنى دم درب خانه هاى مردم

trick ski : ورزش : اسکى کوتاه براى انجام حرکات نمايشى اسکى روى اب

trick someone into doing somethings : قانون ـ فقه : با حيله کسى را وادار به کارى کردن

trick track : )trictrac(بازى تخته نرد قديمى

tricker : گول زن , نيرنگ باز

trickery : حيله بازي , دستان , گول زني

trickily : از روى حقه بازى

trickiness : حقه بازى ،دغل زنى

trickish : )trikcy(حيله گرانه ،شيادانه ،مزورانه ،از روى حيله وتزوير

trickle : چکاندن , چکيدن

trickle charge : الکترونيک : پر کردن اهسته

trickle file : کامپيوتر : فايل چکه اى

tricklery : حيله( گرى) ،حيله بازى ،گول زنى ،نيرنگ ،فريب

tricklet : نهر باريک

trickly : گول زن ،نيرنگ باز،زرنگ ،وسيله دار،باريک ،دشوار

tricks : حيل

trickster : گول زن , بامبول زن , نيرنگ باز

tricksy : شوخ ،بازى کن ،خنده کن ،خنده و بازى کن

tricky : مهارت آميز , شيادانه , نيرنگ باز

tricky person : آدم حقه

triclinic system : شيمى : دستگاه سه شيب

tricolette : پارچه ابريشم مصنوعى لباس زنانه

tricolo(u)r : (پرچم ) سه رنگ

tricolor : سه رنگ

tricolour : پرچم سه رنگ

tricone : سه گوش

triconered : داراى سه گوشه

tricorn : سه گوش

tricostate : (گ.ش -.ز.ش ).سه دنده اى ،داراى سه دنده

tricot : تريکو

tricotine : پارچه زبر لباسى خانه خانه

tricrotic : )tricrotism(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

tricrotism : )tricrotic(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

trictrac : )trick track(بازى تخته نرد قديمى

tricupsid : سه اختي

tricuspid : سه لختي , سه گوش

tricuspid valve : دريچه سه لختى ،سر پوش سه گوش

tricuspidate : داراى سه لخت ،داراى سه چين در دريچه قلب

tricycle : سه چرخه

tricyclic : سه دوري

tricyclic dibenzopyran : شيمى : ترى سيکليک دى بنزوپيران

tricyclic drugs : روانشناسى : داروهاى سه حلقه اى

tridactyl : سه وتدي

tridactylous : سه وتدي

Trident : ترايدنت , سه دندانه اي

tridentate : سه دندانه اي

tridimensionality : حالت سه بعدى

triduum : سه روز

tried : آزموده شده , کوشيده

triennal : سه ساله ،سه سال يکبار رخ دهنده

triennial : سه ساله ،هر سه سال يکبار

triennium : دوره سه ساله

trier : ازماينده ،ازمايش کننده ،کوشا

tries : تلاش می کند

trifid : سه شکافي , سه دندانه , سه شاخه

trifle : چيز جزيى ،ناچيز،ناقابل ،کم بها،بازيچه قرار دادن ،سرسرى گرفتن

trifle : بازيچه قرار دادن , کم بها , سرسري گرفتن

Trifle : امر جزئی

trifle 2 : بازيچه قراردادن ،بازى کردن با،ناچيز شمردن ،يکدستى گرفتن ،شوخى کردن

trifler : بى اهميت ،جزيى

trifles : ترهات

trifling : جزئى ،ناچيز

trifocal : سه کانوني

trifoliate : سه برگي

trifoliolate : سه برگ

trifolite : سه برگه

trifolium : (گ.ش ).شبدر

triforium : سه بابي

triform : سه شکلي

trifurcate : بسه شاخه تقسيم شدن ،بسه قسمت منقسم شدن ،چيز سه انشعابى

trifurcation : سه گانگي , سه انشعابي

trig : خود آرا , علامت گذاشتن

trigamist : مرد سه زنه ،زن سه شوهر

trigamy : سه زنى ،سه شوهرى

trigatron : الکترونيک : تريگاترون

trigeminal nerve : روانشناسى : عصب سه قلو

trigeminal neuralgia : نورالژى عصب سه قلو،درد عصب سه قلو

trigger : ماشه

trigger circuit : مدار رها ساز

trigger control : الکترونيک : تنظيم با ماشه

trigger happy : عاجز از کنترل خود در اثر شادى ،دست به هفت تير

trigger tube : لامپ رها ساز

triggered spark gap : الکترونيک : دهانه جرقه ماشه دار

triggerfish : (ج.ش ).ماهيان رنگارنگ داراى بدن ضخيم

triggerman : ماشه کش ،ادمکش سريع العمل درميان جماعت اوباش

triglot : به سه زبان نوشته شده

triglyceride : شيمى : ترى گليسريد

معنی trichology به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی