لغات مشابه
trichromatic : کامپيوتر : سه رنگ

trichromatic theory : روانشناسى : نظريه سه رنگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: