لغات مشابه
trick or treat : قاشق زنى وکاسه زنى دم درب خانه هاى مردم

trick ski : ورزش : اسکى کوتاه براى انجام حرکات نمايشى اسکى روى اب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: