لغات مشابه
triclinic system : شيمى : دستگاه سه شيب

tricolette : پارچه ابريشم مصنوعى لباس زنانه

tricolo(u)r : (پرچم ) سه رنگ

tricolor : سه رنگ

tricolour : پرچم سه رنگ

tricone : سه گوش

triconered : داراى سه گوشه

tricorn : سه گوش

tricostate : (گ.ش -.ز.ش ).سه دنده اى ،داراى سه دنده

tricot : تريکو

tricotine : پارچه زبر لباسى خانه خانه

tricrotic : )tricrotism(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

tricrotism : )tricrotic(نبض سه ضربه اى ،ضربان نبض بطور سه ضربه اى

trictrac : )trick track(بازى تخته نرد قديمى

tricupsid : سه اختي

tricuspid : سه لختي , سه گوش

tricuspid valve : دريچه سه لختى ،سر پوش سه گوش

tricuspidate : داراى سه لخت ،داراى سه چين در دريچه قلب

tricycle : سه چرخه

tricyclic : سه دوري

tricyclic dibenzopyran : شيمى : ترى سيکليک دى بنزوپيران

tricyclic drugs : روانشناسى : داروهاى سه حلقه اى

tridactyl : سه وتدي

tridactylous : سه وتدي

Trident : ترايدنت , سه دندانه اي

tridentate : سه دندانه اي

tridimensionality : حالت سه بعدى

triduum : سه روز

tried : آزموده شده , کوشيده

triennal : سه ساله ،سه سال يکبار رخ دهنده

triennial : سه ساله ،هر سه سال يکبار

triennium : دوره سه ساله

trier : ازماينده ،ازمايش کننده ،کوشا

tries : تلاش می کند

trifid : سه شکافي , سه دندانه , سه شاخه

trifle : چيز جزيى ،ناچيز،ناقابل ،کم بها،بازيچه قرار دادن ،سرسرى گرفتن

trifle : بازيچه قرار دادن , کم بها , سرسري گرفتن

Trifle : امر جزئی

trifle 2 : بازيچه قراردادن ،بازى کردن با،ناچيز شمردن ،يکدستى گرفتن ،شوخى کردن

trifler : بى اهميت ،جزيى

trifles : ترهات

trifling : جزئى ،ناچيز

trifocal : سه کانوني

trifoliate : سه برگي

trifoliolate : سه برگ

trifolite : سه برگه

trifolium : (گ.ش ).شبدر

triforium : سه بابي

triform : سه شکلي

trifurcate : بسه شاخه تقسيم شدن ،بسه قسمت منقسم شدن ،چيز سه انشعابى

trifurcation : سه گانگي , سه انشعابي

trig : خود آرا , علامت گذاشتن

trigamist : مرد سه زنه ،زن سه شوهر

trigamy : سه زنى ،سه شوهرى

trigatron : الکترونيک : تريگاترون

trigeminal nerve : روانشناسى : عصب سه قلو

trigeminal neuralgia : نورالژى عصب سه قلو،درد عصب سه قلو

trigger : ماشه

trigger circuit : مدار رها ساز

trigger control : الکترونيک : تنظيم با ماشه

trigger happy : عاجز از کنترل خود در اثر شادى ،دست به هفت تير

trigger tube : لامپ رها ساز

triggered spark gap : الکترونيک : دهانه جرقه ماشه دار

triggerfish : (ج.ش ).ماهيان رنگارنگ داراى بدن ضخيم

triggerman : ماشه کش ،ادمکش سريع العمل درميان جماعت اوباش

triglot : به سه زبان نوشته شده

triglyceride : شيمى : ترى گليسريد

triglyph : معمارى : سه ترکى

triglyphic : وابسته به تزئينات برجسته سه ترک

trigmous : سه زنه ،سه شوهره ،سه بار عروسى کرده

trigon : اجتماع سهستاره

trigonal : (داراى مقطع ) سه گوش

trigonal bipyramid : شيمى : دو هرمى مثلث القاعده

trigonal bipyramidal molecule : شيمى : مولکول دو هرمى مثلث القاعده

trigonal planar molcule : شيمى : مولکول مسطح مثلثى

trigonal prism : شيمى : منشور مثلثى

trigonal pyramid : شيمى : هرم مثلث القاعده

trigonic : سه گوشس ،سه گوشه

trigonometer : اسبابى که با ان سه گوش هاى راست گوشه را ميسنجند

trigonometric : ملاتي

trigonometric function : روانشناسى : تابع مثلثاتى

trigonometric(al) : مثلثاتى

trigonometry : ملات , مثلثات

trigononometry : مثلثات

trigonous : سه زاويه اي

trigram : روانشناسى : هجاى بى معنى سه حرفى

trigynous : داراى سه مادگى

trihedral : (هن ).سه وجهى ،سه روى ،سه سطحى

trihydrate : (ش ).ترکيب شيميايى داراى سه ملکول اب

trihydroxy : (ش ).هيدورکسيدى داراى سه بنيان هيدروکسيل

trijugate : (گ.ش ).داراى سه جفت برگچه ،سه زوج برگچه اى

trijugous : سه جفتى

trikcy : )trickish(حيله گرانه ،شيادانه ،مزورانه ،از روى حيله وتزوير

trike : سه چرخه( سوار شدن)

trilateral : سه ضلعيسه , سه طرفه , سه پهلو , سه جانبه , سه بر

trilaterality : سه ضلعى ،حالت سه جانبى

trilcgy : سه مقاله ،مقالات ،يا قطعات سه گانه ،سه تراژدى پى در پى

trilinear : (هن ).سه خطى ،داراى سه خط

trilingual : سه زبانى ،متکلم بسه زبان

triliteral : ثلاثي , سه حرفي

triliteralism : حالت سه حرفى ،ثلاثى

trill : غلت , لرزش صدا

triller : اواز خوان باتحرير

trilling : بچه سه قلو

trillion : تريليون

trilobate : سه تکه

trilobation : سه تکه اي

trilobite : بند پايان خرچنگى داراى بدن سه بند

trilocular : سه ياخته اي

triloculate : سه ياخته اي

trilogy : سه نمايش تراژدى ،گروه سه تايى

trim by stem : علوم دريايى : - trim forward

trim by stern : علوم دريايى : - trim aft

trim for take off : علوم نظامى : سيستم بلند شدن هواپيما به طور خودکار تنظيم خودکار بلند شدن

trim size : اندازه طبيعى( پس از پرداخت وبريدن زاويه چيزى)

trimaran : ورزش : قايق با 3 بدنه موازى

trimensual : سه ماهه ،سه ماه يکبار رخ دهنده

trimerous : سه مفصلي , سه بندي , سه گروهي

trimester : دوره سه ماهه ،در حدود سه ماه

trimestr(i)al : رخ دهنده

trimeter : شعر سه وتدى

trimly : بطور اراسته و زيبا

trimmer : زينت دهنده , صاف کننده

trimmer capacitor (condenser) : الکترونيک : خازن نيم متغير

trimming : علوم مهندسى : قطع زائده ها

trimming blade : علوم مهندسى : تيغه قطع کننده زائده ها

trimming cutter : علوم مهندسى : قطع کننده زائده ها

trimming tool : علوم مهندسى : ابزار ويژه قطع کردن زائده ها

trimness : اراستگى ،زيبايى

trimolecular : (ش ).سه ذره اى ،داراى سه ملکول

trimonthly : هر سه ماه يکبار

trimorph : سه وجهي , سه حالتي

trimorphism : سه شکلى

trimorphous : سه حالتي , سه وجهي

trimotor : هواپيماى سه موتوره

trinal : )trinary(سه گانه ،سه تايى ،(ر ).داراى سه متغير

trinary : سهگانه

trindle : چرخ ،شمع مومى دراز ونوک تيز،(درصحافى کتاب )تنگ)tang( ،پيچيدن ،غلتاندن

trine : سه بر

tringle : چوب پرده ،ميل پرده ،چوب ،ديرک ،گچ برى يا ارايش کوچک و چهار گوش ،مهارى

tringular planar molecule : شيمى : مولکول سه گوش مسطح

trinidad lake asphalt : معمارى : قير درياچه ترينيداد

trinitarian : معتقد به تثليث ،معتقد بوجود اقانيم ثلاثه

trinitarianism : اعتقاد به تثليت ،اصالت تثليت

trinitrotoluol : علوم نظامى : ماده منفجره ترى نيتروتولوئول

trinity : تثليث , سهگانگي

trinket : جواهر بدلي

trinketer : فروشنده جواهر بدلى

trinketry : جواهر الات بدلى

trinkets : خردهريز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری