لغات مشابه
trough of the sea : فضاى ميان دو موج

trough section : عمران : مقطع ناودانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: